Iepenloftspul

Op 25 augustus 1951, s ochtends om 7 minuten over vijf stortte de kerktoren van Jorwert spontaan in. Het dorp vond dat de toren herbouwd moest worden en er ontstonden talrijke initiatieven om geld in te zamelen. Toen de toren na 2 jaar op 25 augustus 1953 weer hersteld was, hebben de Jorwerters om de gulle gevers te bedanken het iepenloftspul De klokken van Jorwert gespeeld. Zie daar de oorsprong van dit nog steeds jaarlijks terugkerende openluchttheater in de notaristuin van Jorwert.

 

2017: It wnderlike foarfal mei de hn

 

It wnderlike foarfal mei de hn is de Jorwerter bewurking fan it boek Het wonderlijke voorval met de hond in de nacht fan Mark Haddon. It ferhaal giet oer in jonge fan 15. Hy hat it syndroom fan Asperger, in foarm fan autisme. De jonge ken alle lannen fan de wrld mei harren haadstden en alle prymgetallen oant 7507 t e holle. Mar mei grapkes wit er him gjin rie. Nea komt er allinne de strjitte t, mar as de hn fan de buorfrou fermoarde wurdt, wol er de wrld yn. It publyk giet mei op syn reis, op syk nei de moardner fan de hn en mei yn alles wat er nderweis belibbet.

 

 

 

 

 

 

logo_ils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 Doarpsnut