Voorstelling ‘Kredyt’ in Jorwert

 

Het nieuwste theaterstuk van Achmea culpa heet ‘Kredyt’.

Dit is de opvolger van de succesvolle kroegtheaterstukken: Katarsis, Kredo en Krimp !  Kredyt komt van het latijnse woord Credere en betekent  ‘vertrouwen of toevertrouwen’.

 

Korte inleiding:

Neidat Knilles yn ‘Katarsis’ syn dochter kwyt rekke is, giet hy de wrâld yn om te sykjen nei ien fan de âldste hynderrassen; de Ahalteke; it gouden hynder.

Op it Amelân rint noch neiteam fan dit edele bist. Hy komt werom yn it kafee om hjir oer te fertellen. Hy moetet de Twentske Hettie, se skriuwt in boek oer in Fryske artyst dy ’t se hertstochtlik adoreard.

 

De politiker, Peke van der Klamp, nimt al fęst wat kredyt op de demokrasy. It moaist soe węze as Hettie sjocht hoe linich hy him hjir troch hinne slacht. Jabke, it fleksibel postkantoar, sorteart de post yn it kafee. Wat net bestiet hoecht ek gjin post te krijen.

Sa folle minsken, sa folle ferhalen.

Yn “Kredyt” komme se byelkoar ynt kaffee. 

 

Datum/tijd: 03-02-2018 om 20:00 uur

                    04-02-2018 om 16:30 uur

 

Plaats:         Het Wapen van Baarderadeel

          Sluytermanwei 27 - 29
          9023 AB   Jorwert
          Tel: 058 – 2519223

Toegang:     Kaarten € 19,- inclusief kopje koffie of thee.

                    Reserveren via info@hetwapenvanbaarderadeel.nl

                    of mobiel 0610362532.

 

                    Zaterdags voor aanvang en zondags na afloop is het mogelijk

                    om een Kredyt buffet te reserveren. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : Achmea Culpa