Reprize Skűlje yn Jorwert

 

Yn april 2017 komt J&Mteaterwurk fan Jan Arendz en Marijke Geertsma mei in reprize fan de  foarstelling ‘Skűlje yn Jorwert’. Der wie safolle flecht op ‘e koai en de reaksjes wiene sa geweldich, dat it sil nochris heve…

In toanielfoarstelling nei oanlieding fan it boek ‘Nachtboek van een kerkuil’,

skreaun troch Bas van Gelder.

Bas van Gelder hat dűmny west yn Jorwert krekt yn de oarlochsjierren ‘40-’45. Hoewol it liket dat der yn Jorwert earst net folle fan de Dútske besetting te fernimmen is yn ferliking mei Leiden, dęr’t hy weikomt, űntkomt ek Jorwert net oan de oarloch. De dűmny dy’t űnderdűke moat ( yn syn eigen tsjerke), wurdt ferret en oppakt en komt yn de finzenis fan Ljouwert te lâne.  Jorwert is in hecht doarp, mar ek yn dit doarp wenje njonken minsken, dy’t yn it  ferset sitte, ek minsken dy’t de filosofy fan Hitler oanhingje. In lytse mienskip prachtich opservearre troch in dűmny dy’t fan bűten Fryslân yn Jorwert bedarret  yn de oarlochsjierren, węryn de eigenskippen fan de minsken harren krekt wat dúdliker ôftekenje.

 

Wy űntfange jim mei kofje en tee yn kafee ‘Het Wapen van Baarderadeel’, dęrnei meitsje wy in kuierke troch Jorwert, sadat jim in bytsje ynsjoch krije yn it doarp út dy jierren. Yn de kuier is ek in eksposysje opnommen mei spesjaal materiaal út dy tiid. As wy nei 3 kertier werom binne yn it kafee, nimt de dűmny (Jan Arendz) jim mei nei de tsjerke fan Jorwert foar de foarstelling.

Der is ek in mooglikheid om by it toanielbarren in lunch of diner te brűken.

 

http://www.jmteaterwurk.nl/images/logo-mail.jpg

 

 

 

Foarstellingsdata 2017

 

Freed  7 april                   19.30 oere

Freed  21- 28 april           14.00 oere en 19.30 oere

Sneon 22 - 29 april          19.30 oere

Snein  9 - 23 - 30 april    14.00 oere

 

Mear ynformaasje oer de foarstelling: belje mei 06-44282677 of
mail nei
jmteaterwurk@hotmail.com