24-03-2019

Website Jorwert wordt vernieuwd

 

Nu de website van Jorwert bijna 12 jaar bestaat, wordt het de hoogste tijd om deze in een nieuw jasje te steken. In samenwerking met AlexLaurens.nl is er de afgelopen weken hard gewerkt om de site vorm te geven en van content te voorzien. Het plan is om op maandag 25-3-2019 live te gaan met de nieuwe site. Dat kan er toe leiden dat de site morgen enige tijd niet benaderbaar is.

 

 

23-03-2019

Jeugdclub maakt sieraden

 

Onder de bezielende leiding van Chantal en Britte van der Sluys, hield de jeugdclub zich zaterdagavond bezig met het maken van sieraden. Te zien aan de lege bakjes aan het eind van de avond, is er veel moois geproduceerd.

 

22-03-2019

Doarpsnut bestaat 100 jaar

 

Op de jaarvergadering van Doarpsnut werd gisteravond even stilgestaan bij het 100 jarig bestaan. Op 3 april 1919 werd de ‘vereeniging Dorpsbelang’ opgericht met als voorzitter ds. C. Hille Ris Lambers. Na afloop van de vergadering was er een drankje en een hapje ter gelegenheid van dit jubileum. Op de bijeenkomst was wethouder Friso Douwstra van de gemeente Leeuwarden te gast. Hij is de dorpenwethouder voor Jorwert.

 

 

dorpsbelang_oprichting _ 3 april 1919

09-03-2019

Speeltuin op de schop

 

Enkele weken geleden is de gemeente Leeuwarden begonnen met de renovatie van het speeltuintje. Het speelhuisje en het klimrek zijn verwijderd omdat deze afgekeurd werden tijdens de laatste inspectie. Daarna is de grond geëgaliseerd en helaas ligt het speeltuintje er nu wat desolaat bij. Maar het terrein blijft gelukkig niet braak liggen, want inmiddels is er een nieuw speeltoestel besteld en dit zal naar verwachting in de loop van deze maand worden geleverd. Klik op het plaatje om alvast te zien wat voor toestel er zal worden geplaatst.

 

 

02-03-2019

‘Lamelos’ groot succes voor de Harmonie

 

Toneelclub De Harmonie speelde zaterdagavond voor een bomvolle bovenzaal van het café, haar jaarlijkse voorstelling. Het stuk ‘Lamelos’ is een bewerking door Tsjerk Kooistra van de VPRO serie Loenatik. De jeugd was met Sjoukje Dijkstra, Edwin Dijkstra, Fokke van der Hem, Hylke Dijkstra en Rein Ludema goed vertegenwoordigd op het podium. Het hilarische stuk had een hoog tempo en werd door het publiek met veel waardering ontvangen.

 

 

15-2-2019

Pubquiz Jeugdclub – ‘De Koepel’

 

Vrijdagavond is door de jeugd van Weidum, Hijlaard en Jorwert een gezamenlijke pubquiz georganiseerd . Hier waren 30 kinderen van 12-18 aanwezig uit deze 3 dorpen. Het is de bedoeling dat er een aantal keren per jaar een gezamelijke activiteit in één van de dorpen plaatsvindt georganiseerd door een gezamelijk bestuur wat zichzelf “de koepel” heeft genoemd. De organisatoren waren erg enthousiast en kijken terug op een geslaagde avond.

 

 

10-02-2019

Gevarieerde verhalentocht

 

Dit jaar organiseerde JUD al voor de tiende keer de verhalentocht ter gelegenheid van Valentijn. Het thema dit jaar: Mijn grootste liefde. De verhalenvertellers interpreteerden dit thema elk op hun eigen wijze, van de liefde voor het Friese Paard, de Snoekebek tot een zeer persoonlijk verhaal van Geartsje over haar Ids en Wouter. De vertellers dit jaar waren Jelmer Chardon, Douwe de Bildt, Ate de Jong, Siebren Dyk en Geartsje de Vries. Zij zorgden samen voor een gedenkwaardige middag!

 

 

30-01-2019

Bûtengewoan Berikber, denk u mee?

 

Inwoners zelf hebben als geen ander kennis en kunde als het gaat om hun eigen woonomgeving. Daarom organiseert provincie Fryslân dat zij aan de slag kunnen met het bedenken en uitwerken van ideeën over de bereikbaarheid van hun woonomgeving. De provincie hoort graag van de inwoners hoe de bereikbaarheid van het platteland beter kan! Goede ideeën testen we in de praktijk. Bij succes neemt de provincie het mee in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer.

 

Mee denken of mee doen?:                           lees verder

 

27-01-2019

Boksen bij Frisia

 

De jeugdclub is weer op bezoek geweest bij de boksclub Frisia in Leeuwarden. Tijdens de clinic is het volgende geleerd: de bokshouding, directies, hoeken en opstoten, het verplaatsen tijdens het boksen. Verder is aandacht besteed aan het trainen met een bokszak en sparring.

 

 

25-01-2019

Dorpsprogramma Jorwert

 

De gemeente Leeuwarden heeft deze week voor alle wijken en dorpen in de gemeente een wijk- en dorpsprogramma uitgebracht. Ook voor Jorwert is een programma gemaakt, die huis aan huis zal worden verspreid. De gemeente zal in 2019 de openbare verlichting vervangen en werkzaamheden verrichten aan de brug aan de Jaenbuorren en aan de brug bij het sportveld.

 

 

12-01-2019

Schaatsplezier Jeugdclub

 

Zaterdagmiddag ging de jeugdclub naar de Elfstedenhal in Leeuwarden. Er werd naar hartenlust geschaatst, een mooie oefening voor natuurijs.

 

06-01-2019

Kerstbomen voor jeugdkaatsen

 

Iedereen die mee wil doen met de kerstbomen ophaal-actie voor het jeugdkaatsen kan komende woensdag ochtend de boom bij de weg zetten; die komen we dan met de jeugd ophalen. Iedereen die zelf z'n boom weg wil brengen kan die woensdag op de afgezette parkeerplaatsen tegenover het café neerzetten. Hoort, zegt (appt) het voort!

 

 

02-01-2019

Gezellig Oudjaarsfeest

 

Met een kinderdisco, de pubkwis, een optreden van the Mop en prachtig afsluitend Vuurwerk was het een drukbezocht en weer zeer geslaagd Oudjaarsfeest. Hulde aan de organisatoren !

 

 

31-12-2018

Takomst Hâld Moed

 

Keatsferiening Hâld Moed hat okkerdeis mei in tal entoesjaste leden byinoar west en ôfpraten dat:

 

- der yn 2019 besocht wurde sil om wer as in folweardige keatsklup troch te gean

- der in nij bestjoer foarme wurdt mei Jorrit Meinsma as foarsitter, Geartsje de Vries as sekretaris en Frans Kingma as ponghâlder

- it ledebestân lytser makke wurdt troch allinne bestjoersleden en minsken (bern en folwoeksenen) dy't ek bûten Jorwert keatse, as lid oan te tsjutten. Dit hâldt yn dat bestjoersleden, minsken dy't KNKB of federaasjewedstriden keatse én de mannen dy't yn de peloteploegen keatse, noch lid binne. Alle oaren steane as donateurs op papier.

Op dy wize hoege we minder ôf te dragen oan de KNKB én we ha in KNKB wedstryd minder te organisearjen.

 

It nije bestjoer kin fansels net as 3-man sterk alles organisearje. Der sil dêrom yn it keatsseizoen in berop dien wurde op doarpsgenoaten om te helpen....

 

Litte wy mei ús allen besykje om it keatsen yn Jorwert libben te hâlden!

 

 

21-12-2018

Kerststukjes Jeugdclub

 

Afgelopen zaterdag hebben de leden van de jeugdclub samen kerststukjes gemaakt. De stukjes zijn daarna uitgedeeld aan de ouderen in het dorp.

 

28-11-2018

Desimbertip: De Jorwerter Dweilstikken

 

Jou mei Sinterklaas of kryst

De Jorwerter Dweilstikken kado

Te keap by Douwe of yn it kafee

Nei winsk sinjearre, foar 15 euro

 

02-11-2018

Halloween Aquadisco

 

Zaterdagavond was er een speciale Aquadisco in de Blauwe Golf in Leeuwarden. De avond stond in het teken van Halloween. Maar liefst 22 leden van de jeugdclub woonden het spektakel bij en ze hadden een geweldige avond.

 

20-10-2018

Halloweenparty Jeugclub

 

Zaterdagavond was er een Halloweenparty voor de leden van de jeugdclub. Er moest ondermeer een moord worden opgelost…..

 

13-10-2018

Zomerse Hjerstmarkt

 

Voor de tweede keer organiseerde de activiteitencommissie de Hjerstmarkt rondom het Wapen van Baarderadeel. Dit keer kon er gebruik gemaakt worden van de notaristuin en dat kwam de sfeer zeker ten goede. Het uitzonderlijke weer zorgde voor een zomerse herfstmarkt. Het ijs smaakte dan ook prima.

 

 

06-10-2018

Viswedstrijd Om ‘e Toer

 

Op zaterdagmiddag 6 oktober is de jaarlijkse Om ‘e Toer wedstrijd gevist, gesponsord door café het Wapen van Baarderadeel en georganiseerd door de wedstrijdcommissie van HSV de Voorn/de Deinende Dobber. De wedstrijd wordt jaarlijks gehouden in de Jorwerder vaart in en rondom Jorwerd en werd gevist met de vrije hengel op gewicht. Het bijzondere van deze gezellige wedstrijd is dat veel vissers bij dorpsbewoners in de tuin zitten te vissen.

 

lees verder

 

06-10-2018

Seizoensopening Jeugdclub

 

Nu het iepenloftspul weer voorbij is, is de jeugdclub weer van start gegaan. Met 27 jeugdclubleden werd het seizoen geopend met een potje bowlen in Bowlingcentrum de Stolp in Sneek.

 

01-10-2018

Damklup OKK begjint wer

 

It iepenloftspul hat syn lêste foarstelling wer hân, tiid om oer te gean nei it winterskoft. Damklup OKK hellet de houtsjes ek wer út 'e doaskes. Nije leden binne wolkom om mei oan te skowen; de klupjûnen binne op tiisdei yn it Wapen van Baarderadeel. It seisoen begjint op 9 oktober mei in ledegearkomste, mar as as jo as nij lid ûntkomme wolle oan bestjoerlik gedoch, dan is in wike letter ek wol gaadlik om yn 'e kunde te kommen mei de fassinearjende tinksport dy't it Frysk damjen is.

 

 

25-09-2018

Sietske en Gaiske diplomearre trainers

 

Ofrûne keatsseizoen ha Sietske Zijlstra en Gaiske Meinsma oan mear as 30 bern (!) út Jorwert keatstraining jûn. Tagelyk folgen sy de keatstrainer 2 kursus fan de KNKB yn Mantgum. Op moandeitejûn krigen se les: hoe kinst it bêst in training opbouwe, wat is leuke en goede oefenstof, hoe stiest foar in groep, hoe hâldst it leuk foar de bern ensfh. Nei seis jûnen krigen se de opdracht in portfolio te meitsjen. Dat foel noch net ta; der waard wol wat easke fan de jonge froulju! Mar op 24 septimber mochten se beide har diploma yn ûntfangst nimme. Kursusliedster Siemke Andela hie loovjende wurden: 'Jim binne noch hiel jong en dan foar sa'n grutte groep jonge bern stean, dat is in hiele toer! Mar jim diene dat hiel goed, echt super'. Neidat alle nije keatstrainers tasprutsen wiene, krigen se har diploma, dêr't har eigen hântekening noch op kaam. Fan no ôf meie Sietske en Gaiske harsels diplomearre keatstrainers neame!

 

 

17-09-2018

Opbrengst KWF collecte hoger

 

De opbrengst van de KWF-collecte bedroeg dit jaar ruim 305 euro, daarmee is de opbrengst hoger dan voorgaande jaren. Misschien is het het gevolg van de beter draaiende economie, of is het wellicht een Maarten van der Weij-effect. Hoe dan ook de collectanten en KWF zijn er blij mee. Dank voor uw bijdrage!

 

 

29-08-2018

Anna Bijlsma in kwaliteitsregister

 

Anna Bijlsma is opgenomen in het Kwaliteitsregister Uitvaartverzorgers. In dit register staan uitvaartverzorgers geregistreerd die aan alle kwaliteitseisen van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart voldoen en registratie hierin vormt een onderscheidend kwaliteitskenmerk voor de uitvaartbranche.

 

 

25-08-2018

Jorwerter Dweilstikken

 

De verhalen van Douwe de Bildt, die onder de titel Dweilstikken verschenen in de Hiele Toer, zijn gebundeld in een prachtig boekje getiteld ‘Jorwerter Dweilstikken’. Het boek werd vandaag onder grote belangstelling gepresenteerd in het café. Het boekje is vanaf vandaag ondermeer te koop in het cafeé.

 

 

27-05-2018

Keunstrûte loopt door

 

De jaarlijkse keunstrûte was een van de evenementen die door de gemeente Littenseradiel werd georganiseerd voor amateurkunstenaars in de Greidhoeke. Het evenement heeft de gemeentelijke herindeling overleefd en werd dit jaar voor de negende keer georganiseerd. In de Redbadtsjerke exposeerden Wietske Hellinga, Willem van der Meer, Willien Beuk en Matthieu van den Boogaard.

 

 

20-05-2018

Mooie kaatsmiddag

 

De prachtige zomerse pinksterdag maakte de kaatsmiddag met de KNKB Hoofdklasse Damespartij bijzonder aangenaam. Tot en met de halve finales was er weinig spanning, maar de finalepartij bracht het gewenste spektakel. Met maar liefst elf keer een boppeslach van Marrit Zeinstra trok haar partuur met Nynke en Wiljo Sijbrandij de partij naar zich toe. De formatie van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra bleef lang bij maar moest bij dit slaggeweld het hoofd buigen.

 

 

28-04-2018

Jeugdclub maakt klapper bij Poiesz

 

De jeugdclub heeft bij de verdeling van de Poiesz jeugd-actie een cheque van maar liefst  1058 euro ontvangen. Nog nooit eerder ontving de jeugdclub zo’n hoog bedrag.

 

03-04-2018

Paasvuur met de jeugdclub

 

Bij Pasen hoort een flink paasvuur en gisteravond ging dan ook de brand in de stapel takken achter de boerderij van Tjalling en Nina. Een echt flink vuur werd het niet, want de takken wilden maar moeizaam branden. Maar dat maakte het er niet minder gezellig op, want onder het genot van een biertje of wat fris werd er heel wat afgekletst. Zo blijft een mooie traditie in ere.

 

24-03-2018

Jeugdactie Poiesz gaat super

 

De Poeisz actie jeugdclub is heel goed gegaan ! Nu maar afwachten welke vereniging/ club het hoogste heeft gescoord.

23-03-2018

Het was weer mooi op Ameland

 

De jeugdclub is het weekend van 10 en 11 maart jl. weer naar Blierherne op Ameland geweest. Zo’n 40 jongeren hebben een fantastisch weekend beleefd.  Meile maakte de foto’s.

 

 

15-03-2018

Folkstún siket nije enthousiaste túnkers

 

De froast is noch mar amper ut’e grûn wei en de krookjes en snieklokjes sjitte omheech. Ek de folkstún oan’e Battenserreed leit te wachtsjen om oanpakt te wurden. Krekt as ferline jier binne der noch in pear kavels oer.

 

Dus wa ha tiid en nocht om eigen bio-jirpels, sprútsjes as hearlike ierdbeien te ferbouwen?

 

It is der simmers prachtich om tusken de greiden en de blommen te krewearjen en it is der betiden tige gesellich.  It soe spitich wêze dat uteinlik it gêrs de striid dêr winne sil…..  

 

Mear ynformaasje oer beskiberheit en kosten bij  Els Warris as Rob den Boer.

As kom gewoan ris del!

 

==========================================================

Volkstuin DeBatten zoekt aspirant tuinierders

 

Nu de winter bijna weer vertrokken is en de krokussen en sneeuwklokjes heldhaftig hun kopjes boven de grond uitsteken schreeuwt de moestuin aan de Battenserreed ook weer om aandacht.  Wie tijd en zin heeft om eigen bio-aardappelen , spruitjes  of heerlijke  aardbeien te telen is welkom want er zijn nog kavels vrij. Het is er zomers heerlijk toeven tussen de weilanden en de bloemen en bovendien af en toe erg gezellig.

 

Meer informatie over kosten en beschikbaarheid bij Els Warris of Rob den Boer.  Of kom gewoon even langs!  

 

 

03-03-2018

Uilen op het Havenspaed

Op dit moment zit er een groep van acht uilen in de bomen langs het Havenspaed. De prachtige vogels zitten rustig in de boom en maken zich niet druk over passerende auto’s en fotograferende toeschouwers.

 

03-03-2018

IJspret

Op de valreep van de inzettende dooi was het vandaag toch nog mogelijk om op de Jorwerter ijsbaan te schaatsen. Het liep nog geen storm vanmiddag, maar er was toch een groepje dat de snijdende oostenwind trotseerde om het natuurijs te proberen.

 

03-03-2018

Deel van de ijsbaan vandaag open

De Ijsclub laat weten dat een deel van de ijsbaan vandaag is geopend tussen 13:00 – 16:00 uur

 

 

02-03-2018

IJsbaan nog gesloten

De ijsbaan blijft ook vandaag gesloten vanwege de harde wind in combinatie met een wak. Morgenochtend wordt besloten of de baan van 12 tot 16 uur open kan, wij laten dit weten via www.jorwert.nl

Het bestuur van IJsclub Jorwert

 

11-02-2018

Jeugdsponsoractie Poiesz

Bij supermarkt Poiesz is de jaarlijkse jeugdsponsoractie van start gegaan. Dit jaar doet de jeugdclub van Jorwert weer mee, dus als u boodschappen heeft gedaan in Mantgum, steun dan de jeugdclub door uw sponsormunten in hun buis bij de ingang te doen.

 

11-02-2018

Opheffingsnorm voor school naar 41

Het Leeuwarder college van B&W gaat een voorstel naar de raad sturen met een gesplitste opheffingsnorm voor de basisscholen. Er wordt voorgesteld om voor de stadscholen een norm van 150 leerlingen te hanteren en voor de dorpsscholen een norm van 41 leerlingen. Dit kan betekenen dat een aantal scholen in Leeuwarden zal moeten sluiten. Ook enkele scholen in onze regio zitten in de gevarenzone. Gezien de ontwikkeling van het aantal leerlingen op de Krunenstrobbe, zou deze net open kunnen blijven. Of dit op termijn zo blijft is echter zeer de vraag.

 

28-01-2018

Jeugdclub op de schaats

Zondagmiddag zijn 20 leden van de Jeugdclub naar de Elfstedenhal in Leeuwarden gegaan. Het werd een heerlijke schaatsmiddag. Meile Zijlstra maakte de foto’s.

27-01-2018

Klokluiden voor LF2018

De Plaatselijke kommissie SAFT Jorwert heeft zich aangemeld om op de openingsavond van Leeuwarden Culturele hoofdstad op zaterdag 27 januari mee te doen aan het volgende:

Tryater organiseert op 26 en 27 januari 2018 Het Openingsweekend van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.  Dit weekend vormt de feestelijke start van het culturele jaar.

De Opening  vindt  plaats op zaterdag 27 januari tussen  ongeveer  21.30  en  22.00  uur  en  eindigt  met  het  LF2018-lied. Na  het  lied  zullen  op  de  pleinen,  in  de  binnenstad  van  Leeuwarden,  de  klokken  gaan  luiden.

Het  is  dan  ook  de  bedoeling  dat  de  klokken  5 minuten  lang  gelijktijdig  in  heel  Friesland  gaan luiden!  We willen overal in Friesland de kerkklokken laten luiden als symbolisch vuurwerk; als startschot voor het LF2018 jaar.

Vanaf ongeveer 22.05 uur, 5 minuten lang.

 

IMG_0829

15-01-2018

Groet van Melle en Jannie

Sinds afgelopen 15 dec zijn wij, Melle en Jannie v.Daalen uit Jorwert vertrokken. We hebben er bijna 37 jaar met plezier gewoond, door de gezondheid van Melle en onze leeftijd werd ons mooie plekje wel wat teveel van het goede, we zijn verhuisd om wat dichter bij de familie te wonen en hebben een huisje gevonden waar weinig onderhoud aan is.....wij willen graag de inwoners van Jorwert alle goeds toewensen en voor hun nog veel woonplezier wensen in dit mooie dorp ....groet Melle en Jannie,  Beetgum

 

IMG_3103

14-01-2018

Jurre 495 opnieuw kampioen

De Friese dekhengst Jurre 495 van Stal Chardon uit Jorwert is gisteren, net als vorig jaar, uitgeroepen tot algemeen kampioen tijdens de jaarlijkse Hengstenkeuring van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek. Jelmer en Anita van harte gefeliciteerd met dit fantastische resultaat!

 

Foto: Stal Chardon

07-01-2018

Jorwerter vertellers gezocht

Bêste Jorwerters,

 

Jorwert hat mei de Falentyns Ferhaletocht in moaie ferteltradysje. Los fan dy Ferhaletocht binne der fansels al jierren ferhalen yn omrin en binne der ek nije ferhalen om te fertellen.

Myn kollega David Lelieveld docht by Tryater de organisaasje fan 2018verhalen, op de freedtejûn fan it iepeningswykein fan Culturele Hoofdstad op 26 en 27 jannewaris.

 

Hy frege my jim it ûndersteande ûnder de oandacht te bringen, en dat doch ik graach. Dit stiet fansels los fan de Jorwerter Falentyns Ferhaletocht op 11 febrewaris. 

Wat soe it moai wêze as der yn Jorwert op 26 jannewaris ek in pear hûzen en ferhalen harren iepenje! Fansels soenen we as der meardere dielnimmers binne ek in sintraal fertelpunt meitsje kinne.

 

 

Groetnis fan Grietje Deinum

 

lees verder

 

01-01-2018

Jorwert sluit 2017 af

De jeugdclub heeft ook dit jaar weer in samenwerking met de MOP en Geartsje en het café een gezellige afsluiting van het jaar georganiseerd . De kinderdisco was weer een groot succes en het stampotbuffet was voortreffelijk bereid door Emke.

Na het eten presenteerde Geartsje de door haar en Jorrit gemaakt pubquiz waaraan rond de 90 Jorwerters aan meededen. De pubquiz werd dit jaar gewonnen door de familie ottema en aanhang.

Ulbe, Bonne, Minke en Durkje werden nog even in het zonnetje gezet vanwege hun inzet voor de jeugdclub. Het stokje is ondertussen overgenomen door Janna, Sietske, Natasja, Benthe, Reinder en Bauke.

Na de pubquiz werd er gedanst op de muziek van de MOP.

Al met al weer een zeer geslaagde eindejaarsafsluiting

 

 

Nieuws-archief

De nieuwsberichten van voor 1 januar 2018 staan in ons nieuwsarchief.

 

Copyright © 2012 Doarpsnut