15-2-2019

Pubquiz Jeugdclub – ‘De Koepel’

 

Vrijdagavond is door de jeugd van Weidum, Hijlaard en Jorwert een gezamenlijke pubquiz georganiseerd . Hier waren 30 kinderen van 12-18 aanwezig uit deze 3 dorpen. Het is de bedoeling dat er een aantal keren per jaar een gezamelijke activiteit in één van de dorpen plaatsvindt georganiseerd door een gezamelijk bestuur wat zichzelf “de koepel” heeft genoemd. De organisatoren waren erg enthousiast en kijken terug op een geslaagde avond.

 

 

10-02-2019

Gevarieerde verhalentocht

 

Dit jaar organiseerde JUD al voor de tiende keer de verhalentocht ter gelegenheid van Valentijn. Het thema dit jaar: Mijn grootste liefde. De verhalenvertellers interpreteerden dit thema elk op hun eigen wijze, van de liefde voor het Friese Paard, de Snoekebek tot een zeer persoonlijk verhaal van Geartsje over haar Ids en Wouter. De vertellers dit jaar waren Jelmer Chardon, Douwe de Bildt, Ate de Jong, Siebren Dyk en Geartsje de Vries. Zij zorgden samen voor een gedenkwaardige middag!

 

 

30-01-2019

Bûtengewoan Berikber, denk u mee?

 

Inwoners zelf hebben als geen ander kennis en kunde als het gaat om hun eigen woonomgeving. Daarom organiseert provincie Fryslân dat zij aan de slag kunnen met het bedenken en uitwerken van ideeën over de bereikbaarheid van hun woonomgeving. De provincie hoort graag van de inwoners hoe de bereikbaarheid van het platteland beter kan! Goede ideeën testen we in de praktijk. Bij succes neemt de provincie het mee in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer.

 

Mee denken of mee doen?:                           lees verder

 

27-01-2019

Boksen bij Frisia

 

De jeugdclub is weer op bezoek geweest bij de boksclub Frisia in Leeuwarden. Tijdens de clinic is het volgende geleerd: de bokshouding, directies, hoeken en opstoten, het verplaatsen tijdens het boksen. Verder is aandacht besteed aan het trainen met een bokszak en sparring.

 

 

25-01-2019

Dorpsprogramma Jorwert

 

De gemeente Leeuwarden heeft deze week voor alle wijken en dorpen in de gemeente een wijk- en dorpsprogramma uitgebracht. Ook voor Jorwert is een programma gemaakt, die huis aan huis zal worden verspreid. De gemeente zal in 2019 de openbare verlichting vervangen en werkzaamheden verrichten aan de brug aan de Jaenbuorren en aan de brug bij het sportveld.

 

 

12-01-2019

Schaatsplezier Jeugdclub

 

Zaterdagmiddag ging de jeugdclub naar de Elfstedenhal in Leeuwarden. Er werd naar hartenlust geschaatst, een mooie oefening voor natuurijs.

 

06-01-2019

Kerstbomen voor jeugdkaatsen

 

Iedereen die mee wil doen met de kerstbomen ophaal-actie voor het jeugdkaatsen kan komende woensdag ochtend de boom bij de weg zetten; die komen we dan met de jeugd ophalen. Iedereen die zelf z'n boom weg wil brengen kan die woensdag op de afgezette parkeerplaatsen tegenover het café neerzetten. Hoort, zegt (appt) het voort!

 

 

02-01-2019

Gezellig Oudjaarsfeest

 

Met een kinderdisco, de pubkwis, een optreden van the Mop en prachtig afsluitend Vuurwerk was het een drukbezocht en weer zeer geslaagd Oudjaarsfeest. Hulde aan de organisatoren !

 

 

31-12-2018

Takomst Hâld Moed

 

Keatsferiening Hâld Moed hat okkerdeis mei in tal entoesjaste leden byinoar west en ôfpraten dat:

 

- der yn 2019 besocht wurde sil om wer as in folweardige keatsklup troch te gean

- der in nij bestjoer foarme wurdt mei Jorrit Meinsma as foarsitter, Geartsje de Vries as sekretaris en Frans Kingma as ponghâlder

- it ledebestân lytser makke wurdt troch allinne bestjoersleden en minsken (bern en folwoeksenen) dy't ek bûten Jorwert keatse, as lid oan te tsjutten. Dit hâldt yn dat bestjoersleden, minsken dy't KNKB of federaasjewedstriden keatse én de mannen dy't yn de peloteploegen keatse, noch lid binne. Alle oaren steane as donateurs op papier.

Op dy wize hoege we minder ôf te dragen oan de KNKB én we ha in KNKB wedstryd minder te organisearjen.

 

It nije bestjoer kin fansels net as 3-man sterk alles organisearje. Der sil dêrom yn it keatsseizoen in berop dien wurde op doarpsgenoaten om te helpen....

 

Litte wy mei ús allen besykje om it keatsen yn Jorwert libben te hâlden!

 

 

21-12-2018

Kerststukjes Jeugdclub

 

Afgelopen zaterdag hebben de leden van de jeugdclub samen kerststukjes gemaakt. De stukjes zijn daarna uitgedeeld aan de ouderen in het dorp.

 

28-11-2018

Desimbertip: De Jorwerter Dweilstikken

 

Jou mei Sinterklaas of kryst

De Jorwerter Dweilstikken kado

Te keap by Douwe of yn it kafee

Nei winsk sinjearre, foar 15 euro

 

02-11-2018

Halloween Aquadisco

 

Zaterdagavond was er een speciale Aquadisco in de Blauwe Golf in Leeuwarden. De avond stond in het teken van Halloween. Maar liefst 22 leden van de jeugdclub woonden het spektakel bij en ze hadden een geweldige avond.

 

20-10-2018

Halloweenparty Jeugclub

 

Zaterdagavond was er een Halloweenparty voor de leden van de jeugdclub. Er moest ondermeer een moord worden opgelost…..

 

13-10-2018

Zomerse Hjerstmarkt

 

Voor de tweede keer organiseerde de activiteitencommissie de Hjerstmarkt rondom het Wapen van Baarderadeel. Dit keer kon er gebruik gemaakt worden van de notaristuin en dat kwam de sfeer zeker ten goede. Het uitzonderlijke weer zorgde voor een zomerse herfstmarkt. Het ijs smaakte dan ook prima.

 

 

06-10-2018

Viswedstrijd Om ‘e Toer

 

Op zaterdagmiddag 6 oktober is de jaarlijkse Om ‘e Toer wedstrijd gevist, gesponsord door café het Wapen van Baarderadeel en georganiseerd door de wedstrijdcommissie van HSV de Voorn/de Deinende Dobber. De wedstrijd wordt jaarlijks gehouden in de Jorwerder vaart in en rondom Jorwerd en werd gevist met de vrije hengel op gewicht. Het bijzondere van deze gezellige wedstrijd is dat veel vissers bij dorpsbewoners in de tuin zitten te vissen.

 

lees verder

 

06-10-2018

Seizoensopening Jeugdclub

 

Nu het iepenloftspul weer voorbij is, is de jeugdclub weer van start gegaan. Met 27 jeugdclubleden werd het seizoen geopend met een potje bowlen in Bowlingcentrum de Stolp in Sneek.

 

01-10-2018

Damklup OKK begjint wer

 

It iepenloftspul hat syn lêste foarstelling wer hân, tiid om oer te gean nei it winterskoft. Damklup OKK hellet de houtsjes ek wer út 'e doaskes. Nije leden binne wolkom om mei oan te skowen; de klupjûnen binne op tiisdei yn it Wapen van Baarderadeel. It seisoen begjint op 9 oktober mei in ledegearkomste, mar as as jo as nij lid ûntkomme wolle oan bestjoerlik gedoch, dan is in wike letter ek wol gaadlik om yn 'e kunde te kommen mei de fassinearjende tinksport dy't it Frysk damjen is.

 

 

25-09-2018

Sietske en Gaiske diplomearre trainers

 

Ofrûne keatsseizoen ha Sietske Zijlstra en Gaiske Meinsma oan mear as 30 bern (!) út Jorwert keatstraining jûn. Tagelyk folgen sy de keatstrainer 2 kursus fan de KNKB yn Mantgum. Op moandeitejûn krigen se les: hoe kinst it bêst in training opbouwe, wat is leuke en goede oefenstof, hoe stiest foar in groep, hoe hâldst it leuk foar de bern ensfh. Nei seis jûnen krigen se de opdracht in portfolio te meitsjen. Dat foel noch net ta; der waard wol wat easke fan de jonge froulju! Mar op 24 septimber mochten se beide har diploma yn ûntfangst nimme. Kursusliedster Siemke Andela hie loovjende wurden: 'Jim binne noch hiel jong en dan foar sa'n grutte groep jonge bern stean, dat is in hiele toer! Mar jim diene dat hiel goed, echt super'. Neidat alle nije keatstrainers tasprutsen wiene, krigen se har diploma, dêr't har eigen hântekening noch op kaam. Fan no ôf meie Sietske en Gaiske harsels diplomearre keatstrainers neame!

 

 

17-09-2018

Opbrengst KWF collecte hoger

 

De opbrengst van de KWF-collecte bedroeg dit jaar ruim 305 euro, daarmee is de opbrengst hoger dan voorgaande jaren. Misschien is het het gevolg van de beter draaiende economie, of is het wellicht een Maarten van der Weij-effect. Hoe dan ook de collectanten en KWF zijn er blij mee. Dank voor uw bijdrage!

 

 

29-08-2018

Anna Bijlsma in kwaliteitsregister

 

Anna Bijlsma is opgenomen in het Kwaliteitsregister Uitvaartverzorgers. In dit register staan uitvaartverzorgers geregistreerd die aan alle kwaliteitseisen van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart voldoen en registratie hierin vormt een onderscheidend kwaliteitskenmerk voor de uitvaartbranche.

 

 

25-08-2018

Jorwerter Dweilstikken

 

De verhalen van Douwe de Bildt, die onder de titel Dweilstikken verschenen in de Hiele Toer, zijn gebundeld in een prachtig boekje getiteld ‘Jorwerter Dweilstikken’. Het boek werd vandaag onder grote belangstelling gepresenteerd in het café. Het boekje is vanaf vandaag ondermeer te koop in het cafeé.

 

 

27-05-2018

Keunstrûte loopt door

 

De jaarlijkse keunstrûte was een van de evenementen die door de gemeente Littenseradiel werd georganiseerd voor amateurkunstenaars in de Greidhoeke. Het evenement heeft de gemeentelijke herindeling overleefd en werd dit jaar voor de negende keer georganiseerd. In de Redbadtsjerke exposeerden Wietske Hellinga, Willem van der Meer, Willien Beuk en Matthieu van den Boogaard.

 

 

20-05-2018

Mooie kaatsmiddag

 

De prachtige zomerse pinksterdag maakte de kaatsmiddag met de KNKB Hoofdklasse Damespartij bijzonder aangenaam. Tot en met de halve finales was er weinig spanning, maar de finalepartij bracht het gewenste spektakel. Met maar liefst elf keer een boppeslach van Marrit Zeinstra trok haar partuur met Nynke en Wiljo Sijbrandij de partij naar zich toe. De formatie van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra bleef lang bij maar moest bij dit slaggeweld het hoofd buigen.

 

 

28-04-2018

Jeugdclub maakt klapper bij Poiesz

 

De jeugdclub heeft bij de verdeling van de Poiesz jeugd-actie een cheque van maar liefst  1058 euro ontvangen. Nog nooit eerder ontving de jeugdclub zo’n hoog bedrag.

 

03-04-2018

Paasvuur met de jeugdclub

 

Bij Pasen hoort een flink paasvuur en gisteravond ging dan ook de brand in de stapel takken achter de boerderij van Tjalling en Nina. Een echt flink vuur werd het niet, want de takken wilden maar moeizaam branden. Maar dat maakte het er niet minder gezellig op, want onder het genot van een biertje of wat fris werd er heel wat afgekletst. Zo blijft een mooie traditie in ere.

 

24-03-2018

Jeugdactie Poiesz gaat super

 

De Poeisz actie jeugdclub is heel goed gegaan ! Nu maar afwachten welke vereniging/ club het hoogste heeft gescoord.

23-03-2018

Het was weer mooi op Ameland

 

De jeugdclub is het weekend van 10 en 11 maart jl. weer naar Blierherne op Ameland geweest. Zo’n 40 jongeren hebben een fantastisch weekend beleefd.  Meile maakte de foto’s.

 

 

15-03-2018

Folkstún siket nije enthousiaste túnkers

 

De froast is noch mar amper ut’e grûn wei en de krookjes en snieklokjes sjitte omheech. Ek de folkstún oan’e Battenserreed leit te wachtsjen om oanpakt te wurden. Krekt as ferline jier binne der noch in pear kavels oer.

 

Dus wa ha tiid en nocht om eigen bio-jirpels, sprútsjes as hearlike ierdbeien te ferbouwen?

 

It is der simmers prachtich om tusken de greiden en de blommen te krewearjen en it is der betiden tige gesellich.  It soe spitich wêze dat uteinlik it gêrs de striid dêr winne sil…..  

 

Mear ynformaasje oer beskiberheit en kosten bij  Els Warris as Rob den Boer.

As kom gewoan ris del!

 

==========================================================

Volkstuin DeBatten zoekt aspirant tuinierders

 

Nu de winter bijna weer vertrokken is en de krokussen en sneeuwklokjes heldhaftig hun kopjes boven de grond uitsteken schreeuwt de moestuin aan de Battenserreed ook weer om aandacht.  Wie tijd en zin heeft om eigen bio-aardappelen , spruitjes  of heerlijke  aardbeien te telen is welkom want er zijn nog kavels vrij. Het is er zomers heerlijk toeven tussen de weilanden en de bloemen en bovendien af en toe erg gezellig.

 

Meer informatie over kosten en beschikbaarheid bij Els Warris of Rob den Boer.  Of kom gewoon even langs!  

 

 

03-03-2018

Uilen op het Havenspaed

Op dit moment zit er een groep van acht uilen in de bomen langs het Havenspaed. De prachtige vogels zitten rustig in de boom en maken zich niet druk over passerende auto’s en fotograferende toeschouwers.

 

03-03-2018

IJspret

Op de valreep van de inzettende dooi was het vandaag toch nog mogelijk om op de Jorwerter ijsbaan te schaatsen. Het liep nog geen storm vanmiddag, maar er was toch een groepje dat de snijdende oostenwind trotseerde om het natuurijs te proberen.

 

03-03-2018

Deel van de ijsbaan vandaag open

De Ijsclub laat weten dat een deel van de ijsbaan vandaag is geopend tussen 13:00 – 16:00 uur

 

 

02-03-2018

IJsbaan nog gesloten

De ijsbaan blijft ook vandaag gesloten vanwege de harde wind in combinatie met een wak. Morgenochtend wordt besloten of de baan van 12 tot 16 uur open kan, wij laten dit weten via www.jorwert.nl

Het bestuur van IJsclub Jorwert

 

11-02-2018

Jeugdsponsoractie Poiesz

Bij supermarkt Poiesz is de jaarlijkse jeugdsponsoractie van start gegaan. Dit jaar doet de jeugdclub van Jorwert weer mee, dus als u boodschappen heeft gedaan in Mantgum, steun dan de jeugdclub door uw sponsormunten in hun buis bij de ingang te doen.

 

11-02-2018

Opheffingsnorm voor school naar 41

Het Leeuwarder college van B&W gaat een voorstel naar de raad sturen met een gesplitste opheffingsnorm voor de basisscholen. Er wordt voorgesteld om voor de stadscholen een norm van 150 leerlingen te hanteren en voor de dorpsscholen een norm van 41 leerlingen. Dit kan betekenen dat een aantal scholen in Leeuwarden zal moeten sluiten. Ook enkele scholen in onze regio zitten in de gevarenzone. Gezien de ontwikkeling van het aantal leerlingen op de Krunenstrobbe, zou deze net open kunnen blijven. Of dit op termijn zo blijft is echter zeer de vraag.

 

28-01-2018

Jeugdclub op de schaats

Zondagmiddag zijn 20 leden van de Jeugdclub naar de Elfstedenhal in Leeuwarden gegaan. Het werd een heerlijke schaatsmiddag. Meile Zijlstra maakte de foto’s.

27-01-2018

Klokluiden voor LF2018

De Plaatselijke kommissie SAFT Jorwert heeft zich aangemeld om op de openingsavond van Leeuwarden Culturele hoofdstad op zaterdag 27 januari mee te doen aan het volgende:

Tryater organiseert op 26 en 27 januari 2018 Het Openingsweekend van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.  Dit weekend vormt de feestelijke start van het culturele jaar.

De Opening  vindt  plaats op zaterdag 27 januari tussen  ongeveer  21.30  en  22.00  uur  en  eindigt  met  het  LF2018-lied. Na  het  lied  zullen  op  de  pleinen,  in  de  binnenstad  van  Leeuwarden,  de  klokken  gaan  luiden.

Het  is  dan  ook  de  bedoeling  dat  de  klokken  5 minuten  lang  gelijktijdig  in  heel  Friesland  gaan luiden!  We willen overal in Friesland de kerkklokken laten luiden als symbolisch vuurwerk; als startschot voor het LF2018 jaar.

Vanaf ongeveer 22.05 uur, 5 minuten lang.

 

IMG_0829

 

 

 

15-01-2018

Groet van Melle en Jannie

Sinds afgelopen 15 dec zijn wij, Melle en Jannie v.Daalen uit Jorwert vertrokken. We hebben er bijna 37 jaar met plezier gewoond, door de gezondheid van Melle en onze leeftijd werd ons mooie plekje wel wat teveel van het goede, we zijn verhuisd om wat dichter bij de familie te wonen en hebben een huisje gevonden waar weinig onderhoud aan is.....wij willen graag de inwoners van Jorwert alle goeds toewensen en voor hun nog veel woonplezier wensen in dit mooie dorp ....groet Melle en Jannie,  Beetgum

 

IMG_3103

14-01-2018

Jurre 495 opnieuw kampioen

De Friese dekhengst Jurre 495 van Stal Chardon uit Jorwert is gisteren, net als vorig jaar, uitgeroepen tot algemeen kampioen tijdens de jaarlijkse Hengstenkeuring van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek. Jelmer en Anita van harte gefeliciteerd met dit fantastische resultaat!

 

Foto: Stal Chardon

07-01-2018

Jorwerter vertellers gezocht

Bêste Jorwerters,

 

Jorwert hat mei de Falentyns Ferhaletocht in moaie ferteltradysje. Los fan dy Ferhaletocht binne der fansels al jierren ferhalen yn omrin en binne der ek nije ferhalen om te fertellen.

Myn kollega David Lelieveld docht by Tryater de organisaasje fan 2018verhalen, op de freedtejûn fan it iepeningswykein fan Culturele Hoofdstad op 26 en 27 jannewaris.

 

Hy frege my jim it ûndersteande ûnder de oandacht te bringen, en dat doch ik graach. Dit stiet fansels los fan de Jorwerter Falentyns Ferhaletocht op 11 febrewaris. 

Wat soe it moai wêze as der yn Jorwert op 26 jannewaris ek in pear hûzen en ferhalen harren iepenje! Fansels soenen we as der meardere dielnimmers binne ek in sintraal fertelpunt meitsje kinne.

 

 

Groetnis fan Grietje Deinum

 

lees verder

 

01-01-2018

Jorwert sluit 2017 af

De jeugdclub heeft ook dit jaar weer in samenwerking met de MOP en Geartsje en het café een gezellige afsluiting van het jaar georganiseerd . De kinderdisco was weer een groot succes en het stampotbuffet was voortreffelijk bereid door Emke.

Na het eten presenteerde Geartsje de door haar en Jorrit gemaakt pubquiz waaraan rond de 90 Jorwerters aan meededen. De pubquiz werd dit jaar gewonnen door de familie ottema en aanhang.

Ulbe, Bonne, Minke en Durkje werden nog even in het zonnetje gezet vanwege hun inzet voor de jeugdclub. Het stokje is ondertussen overgenomen door Janna, Sietske, Natasja, Benthe, Reinder en Bauke.

Na de pubquiz werd er gedanst op de muziek van de MOP.

Al met al weer een zeer geslaagde eindejaarsafsluiting

 

21-12-2017

Sfeervolle “Krystmiel “

Ruim 60 Jorwerters  schoven aan bij de terugkeer van het Kerstmaal.  Vorig jaar kon het niet doorgaan vanwege de kerkrestauratie. Door allerlei omstandigheden leek het programma dit jaar nogal in duigen te vallen, echter de jeugd wist er alsnog een fantastische avond van te maken.

Zo droegen Rianne en Lisejet een gedicht voor, bespeelde Ines  de viool en zongen Sietse en Esther samen een lied . Het  gerestaureerde orgel  werd enthousiast bespeeld door het 12 jarige talent Barteld uit Welsrijp.  De sfeer werd vervolmaakt door een Kerstverhaal verteld door Corrie Holtman  

De gluhwein, stamppotten en het ijsbuffet  lieten zich vervolgens uitstekend smaken!

        

21-12-2017

Algemiene ledegearkomste iisklup

Op 19 jannewaris hâldt de iisklup har jierlikse ledegearkomste yn it kafé yn Jorwert. We begjinne om 20:00 oere. De leden krije oer de mail noch in útnûging mei de wurklist. Skriuw de datum alfêst yn de agenda!

 

Afbeeldingsresultaat voor ledenvergadering

20-12-2017

Fergees reedrydles foar bern!

Bern fan 8 oant 12 jier kinne fergees fjouwer reedrydlessen folgje! It gewest Fryslân fan de KNSB organissearret dit saneamde "Kwartetschaatsen". De lessen binne op 6, 13, 20 jannewaris en 3 febrewaris 2018. Fan 11.00 - 11.45 oere of fan 11.45 -12.30 oere. Opjaan foar 27 desimber 2017 by ien fan de neamde ferienings. De telefoannûmers steane der by.

lees verder

 

 

 

 

 

 

 

 

09-12-2018

Prachtig Greidehert

Gisteravond was de premiere van de afscheids­voorstelling van de gemeente Littenseradiel. De film Greidehert, gemaakt door Wybo Smids en Tjerk Kooistra, werd live muzikaal begeleid door het korps Wilhelmina aangevuld met musici van andere korpsen uit Littenseradiel, o.l.v. Jorrit Laverman. Doete Stenekes, Anke Boersma en Wybo Smids zorgden voor de vocale invulling. De prachtige beelden, onder meer gemaakt door Jorrit Meinsma,  van de 29 dorpen van Littenseradiel ondersteunt door heerlijke muziek en mooie teksten, vormden een schitterende ode aan het hart van de Greidhoeke. Wederom een bewijs dat onze gemeente beschikt over een ongekende hoeveelheid talent. Waadhoeke, Sud-West Fryslân en Leeuwarden mogen in hun handen knijpen met zo’n aanwinst.

 

Foto: Piet Douma

27-11-2017

Het DNA van Leewarden

Deel jouw DNA en bouw mee aan het verhaal van Leeuwarden

Het verhaal van Leeuwarden? Dat wordt verteld door al die mensen die hun sporen in de stad hebben achtergelaten. DNALWD2018 wil deze verhalen verzamelen. Iedereen die iets met Leeuwarden heeft, kan hiervoor iets van zijn DNA geven. Geen echt DNA, natuurlijk. Maar iets wat te maken heeft met onze stad of met jezelf. Een persoonlijk verhaal, voorwerp, foto of mini-kunstwerk. Alles kan, zolang het maar in één buisje past. Al dit creatieve DNA vormt één kunstwerk. Tienduizenden buisjes die vertellen over onze verschillen, maar ook over wat ons verbindt: Leeuwarden. Dit DNA-kunstwerk is vanaf 2018 te zien in het Stadskantoor. Op www.dnalwd2018.nl wordt jouw DNA digitaal bewaard. Zodat jij, of iemand anders, het altijd terug kan vinden. Tot ver in de toekomst. Zo bouwen we met elkaar aan een verhaal van ons allemaal.

Lees verder

 

17-11-2017

Opheffingsnorm scholen

De provincie heeft vandaag bekend gemaakt dat de gemeentelijke herindeling in elk geval gevolgen zal hebben voor de scholen. Er liggen nu drie varianten op tafel: één norm voor de hele gemeente, die zou op 92 uitkomen, bij splitsing in een stadsnorm en een plattelandsnorm zijn er twee mogelijkheden, als Stiens tot het landelijk gebied wordt gerekend worden de normen 150 voor de stad en 41 voor het platteland. Als Stiens tot het stedelijk gebied wordt gerekend wordt het respectievelijk 152 en 32. In Hjoed op Omrop Fryslan wordt hier vanavond aandacht aan geschonken, waarbij ook de Krunenstrobbe in Jorwert wordt besproken. In de officiële telling van 1 oktober j.l. telde de Krunenstrobbe nog 33 leerlingen. Dat onze school deel uitmaakt van de scholenkoepel Gearhing kan ook nog van invloed zijn op de uiteindelijke uitkomst.

 

14-11-2017

Lijsttrekkers voor dorpsscholen

In het lijsttrekkersdebat van Nij Baarderadiel dat dinsdagavond werd gehouden in het dorpshuis in Weidum, bleek er brede politieke steun voor het splitsen van de opheffingsnorm voor basisscholen tussen stad en platteland. Het standpunt van de CDA wethouder voor onderwijs in Leeuwarden, is tot nu toe het handhaven van één norm voor heel de gemeente Leeuwarden. Dit zou betekenen dat van de zes scholen uit Littenseradiel, die straks naar Leeuwarden gaan, er vijf moeten sluiten, waaronder die van Jorwert. Alle lijsttrekkers van de twaalf partijen die meedoen met de verkiezingen in Leeuwarden, waren voor het hanteren van twee normen, zodat de dorpsscholen behouden kunnen blijven.

 

 

04-11-2017

Stemwijzer Gemeenteraadsverkiezingen

OP 22 november a.s. zijn de gemeenteraads­verkiezingen. De gemeente Leeuwarden heeft een stemwijzer online gebracht waarmee aan de hand van 30 stellingen uw politieke voorkeur kan worden bepaald. Een van de aardige nieuwe functies van deze stemwijzer zit in de presentatie van de resultaten. Bij het bekijken van de resultaten kan bij elke stelling een toelichting worden getoond op het standpunt van de partijen, die u heeft geselecteerd.

 

01-11-2017

Speculaasactie

Vanaf half november komen wij weer langs om speculaas en smulkoek te verkopen. De opbrengst van deze actie gaat naar Het Diensthuis. Het Diensthuis zorgt er al meer dan 35 jaar voor dat er tweedehands kleding naar tehuizen in het noordoosten van Hongarije wordt gebracht. Met het geld van de actie wordt het vervoer van de dozen met kleding bekostigd.

Uiteraard is uw tweedehandskleding en speelgoed ook nog steeds welkom.

U kunt dit inleveren bij:

Teuni de Boer, Hesenserreed 9, Jorwert, tel. 2519502

Germ Hallema, M. Fopmawei 18, Jorwert, tel. 259504

 

29-10-2017

Nijkleaster presenteert Bid-boek

Vijf jaar na de eerste introductie van Nijkleaster in Jorwert, presenteerde de stichting vandaag het bid-boek voor de realisatie van het klooster op de locatie Westerhûs. In een goed gevulde Redbadtsjerke werd het bid-boek ingeleid met de film ‘Nieuwe lijnen in een oud landschap’, gemaakt door Dio van Maaren. Voorzitter Henk Kroes bood het eerste exemplaar van het bid-boek aan aan rentmeester Barend Spleithoff van de gemeente Westerwert. Nijkleaster hoopt de komende twee jaar de 4,5 miljoen euro, die nodig is voor de realisatie van het klooster Westerhûs bij elkaar te krijgen.

 

20-10-2017

Drie Gurbes voor Jorwert

Vrijdagavond vond de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Gurbes plaats in de Harmonie in Leeuwarden. Drie van de zeven Gurbes, een soort Oscars voor Iepenloftspullen, gingen dit jaar naar Jorwert. Klaas Bauke Haanstra won de prijs voor de beste hoofdrol en de publieksprijs voor het beste stuk ging naar ‘It Foarfal’ van ILS Jorwert. De  extra Gurbe ging naar regisseur Marius Del Grosso voor zijn inzet bij het betrekken van jongeren bij Iepenloftspullen, zoals dit jaar de voorstelling ‘It Beest’ op de boerderij van Bonne en Debbie aan de Hesensereed.

 

19-10-2017

Reanimatiecursus

Donderdagavond vond in het Wapen van Baarderadeel weer een herhalingscursus reanimatie plaats voor de mensen die het diploma voor het gebruik van de AED hebben behaald. Alle cursisten hebben de geldigheid van het diploma weer met twee jaar verlengd. Er is overigens behoefte aan meer dorpsbewoners, die kunnen omgaan met de AED. Als iemand interesse heeft, dan kan hij of zij zich opgeven bij Murkje Hoekstra.

 

14-10-2017

Gezellige Hjerstmarkt

Afgelopen zaterdag was de door JUD georganiseerde Hjerstmarkt rondom het Wapen van Baarderadeel. Tussen het hek van de notaristuin tot halverwege het havenspaed stond het vol met kraampjes waar veelal Jorwerters hun waar aanboden. Sommigen voor een goed doel, voor de Stichting Semmy werd maar liefst 225 eur ingezameld en sommigen voor de hobby en ook met commerciële doeleinden. Samen vormden zij een kleurrijk decor op een zonovergoten middag. Al met al een zeer geslaagd initiatief.

 

11-10-2017

Stremming spoorwegovergang

In de nacht van maandag 6 november op dinsdag 7 november 2017 van 23.30 uur tot 06.00 uur, is de overweg Arsumerdyk bij Jorwert afgesloten voor al het doorgaande verkeer in verband met onderhouds­werkzaamheden aan het spoor. Hulpdiensten kunnen de overweg niet passeren.

Omwonenden krijgen een bewonersbrief van Prorail.

 

07-10-2017

Viswedstrijd Om ‘e Toer 2017

Op zaterdagmiddag 7 oktober is de jaarlijkse Om ‘e Toer wedstrijd gevist, gesponsord door café het Wapen van Baarderadeel en georganiseerd door de wedstrijdcommissie van HSV de Voorn/de Deinende Dobber. De wedstrijd wordt jaarlijks gehouden in de Jorwerder vaart in en rondom Jorwerd en werd gevist met de vrije hengel op gewicht. Het bijzondere van deze gezellige wedstrijd is dat veel vissers bij dorpsbewoners in de tuin zitten te vissen.

Lees verder

 

03-09-2017

Indrukwekkend ‘Foarfal’

Afgelopen vrijdag was de Jorwerter Jûn van het Iepenloftspul ‘It Foarfal’.  De pas achtienjarige hoofdrolspeler Bauke Klaas Haanstra maakte veel indruk met zijn vertolking van het karakter van de autistische Kristiaan Johan Frâns Boonstra. Het was even wennen aan de vorm van de raamvertelling die Tjerk Kooistra en zijn team aan dit stuk hadden gegeven, maar gaandeweg kreeg het stuk de vaart en de diepgang die het verhaal, gebaseerd op het boek ‘the curious incident with the dog in the night’ van Mark Haddon, verdiende.

 

31-08-2017

Nijkleaster naar Westerhûs

Nijkleaster heeft vandaag bekend gemaakt dat ze de bouw van het klooster wil gaan uitvoeren op de locatie van de boerderij Westerhûs, gelegen tussen Jorwert, Hilaard en Bears. Er is overeenstemming met de verkoper over de aankoop en men is nu in afwachting van het rondkomen van vergunningen en financiering. Men hoopt in 2019 met de bouw te kunnen starten.

Meer details over het plan zijn te vinden op de website van Nijkleaster.

 

16-07-2017

Pearkekeatsen 2.0 grut súkses

It pearkekeatsen 2.0 dat snein 16 july organisearre waard troch Janneke Blanke en Jorrit Meinsma wie in grut súkses. Der stiene mar leafst 27 partoer op de list, ferdield oer in B-klasse (16 partoer) en in A-klasse (11 partoer). De keatsers kamen rûnom wei: út Hilaard, Weidum, Winsum, Mantgum, Wommels, Wurdum en fansels it grutste part út Jorwert.

Der waard keatst mei in grutte, sachte bal en mei spesjale regels. Sa mocht der net yn ien kear út it perk wei boppeslein wurde, om mear tuskenspul te krijen en om de hiele goede keatsers wat oan bannen te lizzen. Fierder waarden de regels hantearre dy't faker by pearkekeatsen brûkt wurde: de frou foarbêst op en foar yn it perk en de man mei net op de frou opslaan.

Nei it keatsen wie der in barbecue en live muzyk fan Piter Wilkens. Tige gesellich!

De útslaggen:

A-klasse:

Winnersronde:

1. Jorrit Meinsma (Jorwert) en Amarins de Groot (Mantgum)

2. Sjoerd Gjalt van der Hem (Weidum) en Janneke Blanke (Jorwert)

Ferliezersronde:

1. Broer Evert Siderius (Jorwert) en Wietske Terluin (Jorwert)

 

B-klasse

Winnersronde:

1. Hindrik Meinsma (Jorwert) en Anneke Zijlstra (Jorwert)

2. Marc van Hiel (Jorwert) en Deborah de Jong (Wommels)

 

ferliezersronde:

1. Peer de Bakker (Weidum) en Gaiske Meinsma (Jorwert)

2. Rein Ludema (Menaam) en Janke Elgersma (Menaam)

 

16-07-2017

Moaie opbringst Sútelaksje

Der is tongersdei 13 july foar hast 1300 euro oan Fryske boeken ferkocht yn Jorwert. Dat is in hiel moai resultaat foar in lyts doarp, sa liet organisator Ferdinand de Jong witte. Yn 2 oeren tiid gongen 10 froulju mei kroaden fol mei boeken by de doarren lâns. In kwart fan de opbringst giet nei de iisklup fan Jorwert. Omdat der ek wat minsken wiene dy't in bedrach oan de iisklup jaan woene, is de opbringst foar de iisklup op 340 euro útkommen. Tige tank!

 

04-07-2017

Willien Beuk wint kunstwedstrijd

Willien Beuk heeft de kunstwedstrijd gewonnen van het Kunstweekend Beetsterzwaag. De opdracht was om een kunstwerk te maken in het teken van de Stijl. Willien maakte een assemblage van witgespoten printplaten waarvan de chips in de kleuren van de Stijl zijn geschilderd. Het winnende kunstwerk levert haar een plekje op in museum Opsterland.

 

Foto: Kunstkrant

04-07-2017

Voorvertoning “Levenslang” mag niet

Er dreigt opnieuw een kort geding tegen de voorvertoning van de documentaire ‘Levenslang’, die zou plaatsvinden op donderdag 6 juli a.s.

Overleg met de advocaat van de NCRV heeft ertoe geleid dat deze documentaire niet vertoond zal worden.

In de plaats daarvan wordt in de bovenzaal van het café de bekroonde documentaire ‘De verdediging van Robert M.’ vertoond. Deze indrukwekkende documentaire gaat over de wijze waarop het kantoor Anker & Anker de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak heeft bijgestaan en welke consequenties dit heeft gehad voor het kantoor.

Eén van de maaksters, Maria Mok, zal vertellen over haar ervaringen, terwijl advocaat Anker onder meer zal ingaan op de heftige reacties vanuit de samenleving richting zijn kantoor.

De toegang is gratis en zeker de moeite waard!

 

30-06-2017

Boekemerke yn de Krúnenstrobbe

Op woansdei 5 juli fan 13.30 – 14.30 is der op de basisskoalle fan Jorwert in BOEKEMERKE. In grut diel fan de (berne)boeken wurdt foar 50 sint of 1 euro ferkocht. De opbringst is bestimd foar nije boeken foar de skoalle.

 

27-06-2017

Sutelaksje foar de iisklup!

Tongersdei 13 july kinne ynwenners fan Jorwert besite ferwachtsje fan doarpsgenoaten mei in kroade fol Fryske boeken.

De sutelaksje hat hiel lang jier op jier plak fûn yn de Fryske boekewike. Dat is no net mear sa. Fryske skriuwers fine dat spitich en ha it inisjatyf sels oppakt, yn gearwurking mei lokale ferienings. De iisklup fan Jorwert hearde dêr fan en hat kontakt socht mei Ferdinand de Jong, de skriuwer dy't de sutelaksje koördinearret.

Sadwaande kinne de ynwenners fan Jorwert op tongersdei 13 july, jûns Fryske boeken út de kroade keapje. Soargje derfoar dat jo genoch kontant jild yn 'e hûs hawwe en keapje ien of mear boeken dêr't jo jo yn de simmerfakânsje hearlik mei deljaan kinne.

In kwart fan de opbringst giet nei de iisklup fan Jorwert!

(sjoch ek dit artikel yn de LC: http://www.lc.nl/cultuur/Sutelaksje-boeken-kruien-om-de-clubkas-te-spekken-22140821.html

 

27-06-2017

Werkzaamheden Sluytermanwei

De gemeente Littenseradiel gaat nog voor de bouwvak een aantal werkzaamheden uitvoeren op de Sluytermanwei. Het betreft het herstraten van een gedeelte van het wegdek en het trottor ter hoogte van nrs 29 en 8.

 

18-06-2017

Afsluiting seizoen Jeugdclub

De Jeugdclub Jorwert heeft het seizoen afgesloten met een barbecue, trefbal, en een nachtelijke boevenjacht. Er werd gekampeerd waarna er in de ochtend een ontbijt was en ochtendgymnastiek !

29-05-2017

Slotconcert Wiebe ‘Delta’

Met een concert in de Redbadtsjerke sloot de band Wiebe afgelopen zaterdag haar toernee af, waarmee het album Delta werd gepromoot. Het werd een ontspannen concert met veel grappen en grollen tussen de nummers door. Muzikaal viel er ook veel te genieten en het was mooi te horen hoe de band zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.

 

28-05-2017

Survival Jeugdclub

Het was gisteravond ideaal weer voor de survival van de jeugdclub. Met veel enthousiasme en inzet werd het parcours doorlopen. Uiteindelijk werd de survival gewonnen door Jelle Rodenhuis. Proficiat !

 

22-05-2017

Keunstrûte terug in de Redbadtsjerke

Na een aantal jaren met groepsexposities van Jorwerter kunstenaars in de bovenzaal van het café, kon dit jaar weer de Redbadtsjerke als expositieruimte worden gebruikt. Dat pakte goed uit, er is veel meer ruimte om de werken tot hun recht te laten komen en ook voor bezoekers is het een prettige lichte ruimte. Kunstenaars Douwe de Bildt, Afke Siderius en Willien Beuk waren tevreden over de bezoekersaantallen en de positieve reacties.

 

10-05-2017

Kruispunt Hilaard afgesloten

Vanaf maandag 22 mei tot en met woensdag 24 mei brengt aannemer Reimert de laatste laag asfalt aan bij het kruispunt Hilaard. Om voor zo weinig mogelijk hinder te zorgen, worden deze werkzaamheden ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd. De werkzaamheden starten om 20.00 uur en duren tot 06.00 uur. Tijdens het werk is het kruispunt afgesloten.

 

https://gallery.mailchimp.com/3786a8bba3a0ef75cf9ca9547/images/278b5210-8685-4772-8d32-a0f46b54a33a.png

15-04-2017

Paasvuur met de jeugdclub

Het wordt langzamerhand een jorwerter traditie, want gisteravond werd alweer voor de derde keer een paasvuur georganiseerd door de Jeugdclub. Zo’n vijftig Jorwerters genoten van de gezelligheid en een drankje bij de warmte van het vuur op deze kille zaterdagavond.

 

06-04-2017

Dorpen tegen nieuwe N354

De 10 dorpen van Littenseradiel die volgend jaar deel gaan uitmaken van de gemeente Leeuwarden hebben zich uitgesproken tegen een mogelijk nieuw tracé voor de N354, de provinciale weg tussen Sneek en Leeuwarden. Onder de naam Nij Baarderadiel, het samenwerkingsverband van de 10 dorpen, is een brief gestuurd gericht aan de gemeenteraden van Súd-West-Fryslân en Leeuwarden en het provinciebestuur. Hoewel de status van het plan om een nieuwe weg aan te leggen langs de spoorlijn naar Sneek nog erg onduidelijk is, wordt met deze brief alvast een signaal afgegeven.  Nij Baarderadiel bestaat uit de dorpsbelangen van Baard, Easterlittens, Hilaard, Húns-Leons, Jellum-Bears, Jorwert, Mantgum en Weidum.

 

06-04-2017

Koeiendans op Fûns

Nadat Tjalling Rodenhuis vandaag al zijn koeien naar buiten liet gaan, onder toeziend oog van de leerlingen van de Krunenstrobbe, is het zondag 9 april de beurt aan Wouter Hylkema en Aaltje de Boer om de dames de wei in te sturen. Om 11 uur is de koffie klaar en om 11:30 uur gaan de staldeuren open. Iedereen is van harte welkom.

 

Foto: Tjalling Rodenhuis

 

05-04-2017

Jongerein Iepenloftspul weer van start !

Na een succesreeks met de iepenloftspullen ''756'' , ’'Ro & Julya'' en ‘’FAAM’’  presenteert het Jorwerter Jongeren Iepenloftspul van stichting ''Yn Waar en Wyn'' in het voorjaar van 2017: ‘'t BEEST''.

 ‘'t Beest'' is gebaseerd op het bekende sprookje ‘'Belle & het Beest’’. Plaats van handeling is het roemruchte Jorwerter-studentendispuut ‘’infernicus’’. Het wapenschild voor dit dispuut is speciaal ontworpen voor deze voorstelling en is samengesteld uit alle wapenschilden, die samen de dorpen vertegenwoordigen waar onze spelers vandaan komen. (U vindt dit bijzondere wapenschild uiteraard in de bijlage).

Brendan Besseling (’t Beest’’) heeft 1 jaar de tijd om zijn leven te beteren, en zo de vreselijke vloek die op hem rust ongedaan te maken. Dit lijkt een onmogelijke opdracht. Dan ontmoet hij Brechje Graevenhof………

De premiere is op 25 mei 2017. (speelschema & meer info over onze bijzondere visie op theater staat op onze website).

Website: www.ynwaarenwyn.frl

 

17-03-2017

Stockholm! intrigerende voorstelling

De huiskamer van Adrie en Harry Kaspers vormde het decor van de voorstelling Stockholm!  Een stuk van Tjerk Kooistra gespeeld door Inez Timmer en Wiebe Kaspers. Een bijzonder intrigerend stuk, waar alles inzat: emoties, humor, spanning en prachtige muziek. Het slot was zeer verrassend, waardoor het plot een totaal andere wending kreeg. Hulde !

 

16-03-2017

Stremming overweg Arsumerdyk

In de nacht van maandag 10 april op dinsdag 11 april 2017 van 23.30 uur tot 06.00 uur, is de overweg Arsumerdyk bij Jorwert afgesloten voor al het doorgaande verkeer in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het spoor.

In de nacht van maandag 27 maart op dinsdag 28 maart 2017 van 23.30 uur tot 06.00 uur, is de overweg Hegedyk bij Jellum afgesloten voor al het doorgaande verkeer (weg + fietspad)

Omwonenden krijgen een bewonersbrief van Prorail.

 

IMG_5541

07-03-2017

Wiebe Kaspers in ‘Stockholm!’

Theatermaakster Inez Timmer en zanger/pianist Wiebe Kaspers gaan dit voorjaar een samenwerking aan, en spelen de theaterthriller 'Stockholm! Of in inkele reis Sabeare' in huiskamers en kleine podia.

Het script van deze theatervoorstelling is geschreven door Tjerk Kooistra. Hij schreef deze theaterthriller speciaal voor dit duo.

Lees verder

 

Foto: Maaike Boonstra

06-03-2017

Afsluiting kruispunt Hilaard

Van vrijdag 24 maart 19.00 uur tot maandag 27 maart 06.00 is het volledige kruispunt Hilaard afgesloten. Dit geldt ook voor de aanvoerwegen vanuit Hilaard, Jorwert en Hoptille. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden wel gewoon langs de werkzaamheden. Voor het overige verkeer geldt een omleidingsroute.

Lees verder

 

22-02-2017

Restauratie orgel Redbadtsjerke

Het orgel in de Redbadtsjerke wordt momenteel gerestaureerd en is nu volledig ontmanteld. De restauratie wordt uitgevoerd door Orgelmakerij Bakker & Timmenga.

Eind vorig jaar zijn er opnamen gemaakt van het orgel, deze opnamen worden binnenkort uitgezonden. Dhr. Piet Sprik uit Hindeloopen maakt al geruime tijd voor Streekomroep Súdwest televisieopnamen van orgels, het interieur van kerken en de omgeving. Het orgel wordt bespeeld door Gerk Venema. 

De programma's worden op zondag 5 maart onder de titel "Orgels in Súdwest" uitgezonden op Ziggo, kanaal 40 (KPN kanaal 347). Uitzendtijden: 11.30 uur, 14.00 uur, 16.30 uur, 19.30 uur en 22.00 uur.

 

18-02-2017

Hoe’t God ferdwûn út Jorwert

Met een signeersessie door Geert Mak bij boekhandel Van der Velde in Leeuwarden werd de Friese uitgave van 'Toen God verdween uit Jorwerd' officieel geïntroduceerd. Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden was een van de eersten die een gesigneerd exemplaar in ontvangst nam. De Friese uitgave bevat onder meer een uitgebreid nawoord, waarin de actuele ontwikkelingen binnen Jorwert en Friesland worden belicht. Het boek is vertaald door Abe de Vries en zoals Geert het zelf verwoordt: het voelt alsof het boek is thuisgekomen. De verhalen werden hem immers verteld in het Frysk, zodat deze nu weer in de oorspronkelijke taal zijn vastgelegd. Eigenlijk mag deze uitgave in geen enkele Jorwerter boekenkast ontbreken.

 

03-02-2017

Gemeente tegen nieuw trace N354

De afgelopen week verschenen er in de pers diverse artikelen over een mogelijk nieuwe weg tussen Sneek en Leeuwarden. Volgens het initiatief van de gemeente Sûd- West Fryslân zou deze weg langs de spoorlijn Leeuwarden – Sneek moeten lopen. De gemeente Littenseradiel komt in verzet tegen deze plannen en wijst in een brief aan Sûd-West Fryslan er op dat de gemeentelijk herindeling nog niet heeft plaatsgevonden en de gemeente Littenseradiel dus nog steeds partij is.

lees verder

 

29-01-2017

Jeugdclub bokst by Frisia

Afgelopen zaterdag kreeg de jeudgclub een boksclinic op de boksschool van BAV Frisia in Leeuwarden

 

25-01-2017

N359 komend weekend gestremd

In verband met de aanleg van een fietstunnel bij Boksum is de aansluiting van de N359 en de Hendrik Algraweg in het weekend van 3-2-2017 vanaf 19:00 u tot maandag 6-2-2017 06:00 uur gestremd.

Lees verder

02-01-2017

Dweilstik wint earste priis

De redaksje fan ‘De Hiele Toer’ út Jorwert krige ûnder de Nijjiersresepsje in sjek fan €250 oerlange troch boargemaster foar kollum Dweilstik yn harren doarpskrante. It nivo fan dy kollum is neffens de sjuery sa goed, dat de kollum as gehiel de priis foar de bêste Frysktalige bydrage oan de 'doarpssjoernalistyk' yn 2016 fertsjinnet. De twadde priis gong nei Mandeguod fan Mantgum en Ut ‘e Buorfinne fan Wjelsryp wûn de tredde priis.

lees verder

 

De winners krije de priis út hannen fan de boargemaster.

Foto: gemeente

 

Nieuws-archief

De nieuwsberichten van voor 1 januar 2016 staan in ons nieuwsarchief.

 

Copyright © 2012 Doarpsnut