Verenigingen

Ondanks het geringe aantal inwoners kent Jorwert een flink aantal verenigingen en clubs. Hieronder een opsomming

  • De Teannetrapers – Dansclub
  • De Hiele Toer – Doarpskrante foar Jorwert
  • The Mop – Jorwerter Popband
  • Klaverjasclub
  • Ons Huis
  • Plattelandsvrouwenvereniging
  • Speeltuincommisie
  • Visclub

 

 Damclub OKK

Activiteiten

Damclub OKK (Oefening Kweekt Kunst) is een van de clubs die is aangesloten bij de Dambond Frysk Spul. Wij beoefenen de Friese variant van het damspel, een speltype dat  in vergelijking met het bekendere internationale spel, bekend staat om zijn aantrekkelijke mogelijkheden voor slagzetten en de kleine kans dat het spel eindigt in remise.

Dammen is in Jorwert vooral een wintersport. Van begin oktober tot eind maart komen de leden van 8 tot 80 jaar elke dinsdagavond bij elkaar in het café om daar de partijen te spelen. Voor diegene die dat willen is er na afloop nog gelegenheid voor een gezellige nazit.

 

Bestuur

Willem Dykstra (voorzitter)

 

Siebren Dyk (secretaris)

 

Harry Kaspers (penningmeester)

 

Contributie

De contributie is maar 30 euro per jaar (inclusief twee bakken thee per avond) en jeugdleden krijgen korting

 

Contact

Siebren Dyk, Sluytermanwei 12-14. tel 058-2519992

 

Website

http://www.friesdammen.nl/com/fries/index.htm

 

 

 

Biljartclub Jorwert

Activiteiten

De Jorwerter Biljartclub organiseert in de winter-maanden een clubcompetitie voor haar leden. Gezelligheid staat voorop. Iedere vrijdagavond wordt er middels een enkelvoudige competitie gestreden om de wisselbeker waarin de namen van de clubkampioenen staan gegraveerd. Rond Kerstmis en ter afsluiting van de competitie is er een feestelijke avond met andere varianten van het biljartspel.

 

De Jorwerter Biljartclub speelt het libre spel en houdt rekening met de moyennes van de leden. Ieder jaar worden de moyennes op basis van de resultaten van het afgelopen jaar bijgesteld.

 

Planning

 

Bestuur

Vacant (voorzitter)

 

Piet Stapert (secretaris)

 

Johan Blanke (penningmeester)

 

Contributie

De contributie is 35 euro per jaar

 

Contact

Piet Stapert

email:    pietstapert@yahoo.com

 

Adres

Café Het Wapen van Baarderadeel

Sluytermanwei 29, Jorwert

 

 

 

Uitvaartvereniging De Laatste Eer

Activiteit

In vrijwel elk dorp in Fryslân is wel een uitvaart­vereniging te vinden. Zo ook in Jorwert. Vroeger bestond er de burenplicht. Wanneer er iemand was gestorven zorgden de buren met elkaar ervoor dat de overledene begraven werd. Uit deze sociale traditie is de uitvaartvereniging ontstaan.

‘De Laatste Eer’ werkt zonder winstbejag, zodat het uitvoeren van een begrafenis of crematie niet een kwestie wordt van zakelijk handelen. Deze doel­stelling koppelen wij aan een goede dienst­verlening. Om die reden hebben veel Jorwerters gekozen voor het lidmaatschap van ‘De Laatste Eer’.

 

Lidmaatschap

Wanneer men de leeftijd van 18 jaar bereikt, kan men lid worden van de vereniging en betaalt men jaarlijks een bedrag aan contributie (€ 10,00 per huishou­ding). Hiervoor kan men een beroep doen op de diensten van de vereniging.

 

Thuiswonende kinderen zijn vrij van contributie wanneer beide ouders lid zijn van ‘De Laatste Eer’. Als zij uit huis gaan worden ze daarna zelf lid van de vereniging en betalen vanaf dat moment ook € 10,00 per jaar. Eventuele gezinsleden kunnen dan ook lid worden van de vereniging. Wel dienen de personalia dan doorgegeven te worden aan het secretariaat.

 

 

Sterfgeval

Wanneer de overledene lid is van ‘De Laatste Eer’ zo spoedig mogelijk contact opnemen met een van de bodes van de vereniging:

dhr. M. Heslinga, Heech: 06 - 53 77 77 53

dhr. B. Schoustra, Mantgum: 058- 2501380

mw. A. Bijlsma, Garyp: 06 - 10330337

 

De bode komt bij u aan huis en regelt met u alle zaken betreffende de uitvaart. De bode houdt rekening met de wensen van de overledene/nabestaanden (zoals het afleggen, de dragers, de uitvaart) en de gebruiken zoals die bij een uitvaart in Jorwert gewoonlijk zijn. Tijdens een uitvaart kunt u de Jorwerter kerk huren en gebruik maken van ‘Ons Huis’ of het café voor een eventuele nazit

 

Wanneer u er voor kiest lid te worden van ‘De Laatste Eer’ of nog vragen heeft betreffende het lidmaat­schap, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden, die u graag nader willen informeren.

 

 

Bestuur

Janny van Zuiden(voorzitter)  058- 2519451

 

Adrie Kaspers (secretaris)  058-2519750

 

Guus vd Sande (penningmeester) 058-2519780

 

Auke Stremler (bestuurslid) 058- 2501327

 

Bonne Hylkema (bestuurslid) 058-2519437

 

Contributie

zie lidmaatschap

 

Contact

Adrie Kaspers

Adres

Master Fopmawei 7

 

058-2519750

a3kaspers@gmail.com

 

 

WEBSITE

http://www.uitvaartfederatie.nl

 

 

 

Tipclub ‘Reitsje  Him’

Activiteiten

Organisatie van tipwedstrijden in Jorwert

 

Bestuur

Anne Jan Hallema(voorzitter)

 

Anneke van der Woude (secretaris)

 

Sjirk van den Berg (bestuurslid)

Penningmeester vacant

tijdelijk : Caroline van Muiswinkel

 

 

 

 

Contact

Anneke van der Woude (ae.vdw@hotmail.com)

 

Verslagen

 

Tipverslagen 2009

 

 

 

 

Stichting Iepenloftspul Jorwert

Activiteiten

De Stichting Iepenloftspul Jorwert zorgt sinds 1954 voor het organiseren van het Iepenloftspul in de notaristuin in Jorwert. Op de website van het Iepenloftspul  is veel informatie te vinden over dit jaarlijkse evenement.

 

Bestuur

Harry Kaspers (voorzitter)

 

Nelleke Meindertsma (secretaris)

 

Melle Tilsma (penningmeester)

Contact

Bestjoer Stifting Iepenloftspul Jorwert

bestjoer@iepenloftspuljorwert.nl

 

Adres

Sluytermanwei 1
9023 AB Jorwert

 

 

 

Folkstún De Batten

 

 

 

Activiteiten

Op de Battensereed zijn aantal volkstuinen aangelegd waar enkele enthousiaste tuinierders hun groenten, kruiden en bloemen kweken. Hieronder staat een filmpje waarin je de ontwikkeling van de tuin kunt zien in het eerste jaar.

 

 

 

Bestuur

Nelleke Rottiné

Mirjam Kuperus

Karin van Dijken

 

 

 

CONTRIBUTIE

 

€7,50 voor een halve kavel en €15,00 voor een hele kavel  (+ €10,- algemene kosten)

 

 

 

Toneelvereniging De Harmonie

Activiteiten

Toneelvereniging De Harmonie in Jorwert bestaat al meer dan 100 jaar. Een vereniging die de traditie van dorpstoneel levend houdt. Elk jaar wordt er in februari of maart een voorstelling gehouden in het dorpscafé. De taal is het Fries met spelers en speelsters uit Jorwert.  De regisseur wisselt, afgelopen jaar was de regie in handen van Romke Gabe Draaijer en het jaar daarvoor in handen van Wietske de Boer.

 

Bestuur

Afke Siderius

 

Adrie Kaspers (secretaris)

 

Karin van Dijken (penningmeester)

 

Contributie

De contributie is 7,50 euro per jaar

 

Contact

Adrie Kaspers, Master Fopmawei 7, 058-2519750

a3kaspers@gmail.com

 

 

 

IIsklup Jorwert

Oer de klup

Al sûnt 1869 hat Jorwert in iisklup. Wichtichste taak is it yn stân hâlden fan de iisbaan, oan 'e noardkant fan it doarp. Fansels wurde der foar leden ek wedstriden organisearre. En as Kening Winter der ek sin oan hat, dan organisearret de iisklup in toertocht, de bekende "Acht fan Jorwert", oer ôfstannen fan 25, 40 of 65 kilometer. De lêste kear dat dat mooglik wie, wie yn 2012.

 

Bestjoer

 

Siebren Dyk (skriuwer)

 

Nelleke Rottiné (ponghâlder)

Fierder meitsje diel út fan it bestjoer: Bonne Hylkema, Gert de Jong en Mirjam Kuperus.

 

kontribúsje

De kontribúsje is 5 euro yn it jier

 

kontakt

Siebren Dyk, Sluytermanwei 12-14. tel 058-2519992

siebrendyk@gmail.com