Home            Agenda                 Nieuws                  Vereniging      Jaarboekje           Verslagen                Foto's

Agenda

Datum

Tijd

Activiteit

Plaats

17-04-2014

20:00

Jiergearkomste

Café

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top

 

Nieuws

06-06-2010

Fjouwer fedraasjekrânsen yn Jorwert

 

Op woansdeitemiddei 2 juny kamen 30 bern út de gemeente nei Jorwert ta foar de jierlikse federaasjewedstryd. Dat hat wolris mear west, mar de reden wie wol dúdlik: yn Wommels wie in grut feest foar de bern en as dy der net binne, skeelt dat dalik in grut oantal bern.

lees verder

 

fed_kaatsen 0206_thumb

26-05-2010

Jorwert succesvol bij het schoolkaatsen

De gemeentelijke schoolkaatskampioenschappen werden op woensdagmiddag 26 mei verkaatst in Winsum. Voor de Krunenstrobbe van Jorwert deden twee parturen mee: Bonne Hylkema en Sander Kuperus in de A-klasse en Hindrik Meinsma en Rein Stremler in de B-klasse.

lees verder

 

kaatsen_049_thumb

21-5-2010

Jeugdleden kaatsen hun tweede ledenpartij

 

Op vrijdag 21 mei kaatste de Jorwerter basisschooljeugd hun tweede ledenwedstrijd.

Bij de jongste kinderen, groep 2, 3, 4 en 5 konden 3 partuurtjes gevormd worden. Hendrik Hylkema en Sytske Zijlstra kaatsten voor het eerst mee en deden dat heel aardig. Hendrik wist de bal soms goed te raken en ver uit te slaan. Helaas was het niet voldoende en met twee keer een verliespartij werden ze derde.

lees verder

 

ledenkaatsen_20100526_thumb

11-04-2010

Nieuw schema Federatiewedstrijden

De Federatie Littenseradiel heeft een nieuw schema op gesteld voor de federatiewedstrijden. Dit wijkt dus af van het schema zoals het in het jaarboekje is opgenomen. Klik op onderstaande link voor het nieuwe schema:

Schema Federatiewedstrijden

 

 

DSCF3039

09-08-2009

Keatsnijs

De ledepartij fan 17 maaie dy’t troch it minne waar net trochgien is, sil no hâlden wurde op SNEIN 20 SEPTIMBER. 

Jeugd 11.00 oere, senioaren 13.00 oere.

Opjaan foar freed 18 septimber 20.00 oere

 

Lykas bekend sil it PEARKEKEATSEN hâlden wurde op SNEON 15 AUGUSTUS

middeis om 16.00 oere. Opjefte yn twatal, oant freed 14 augustus 20.00 oere (ien fan it twatal moat lid wêze)

 

Dêrnei is de lêste ledepartij fan dit seizoen de bekerpartij op snein 13 septimber, lykas yn it keatsboekje fermeld stiet.

 

Foar alle partijen tenei opjaan by:

Harry Kaspers, 2519750 (hkbkaspers@gmail.com) of

Gert de Jong, 8506588 (gjdejong01@home.nl)

 

IMG_3785

06-06-2009

Afdelingskransen voor Bonne, Sander en Hindrik!

 

Bonne Hylkema, Sander Kuperus en Hindrik Meinsma zijn er in geslaagd om de afdelings­competitie van de KNKB/Federatie te winnen.

De hele opzet van deze competitie was nieuw. Zo was de KNKB de organisator, maar ook jongens die niet het knkb-niveau hebben, konden zich opgeven. De technische commissie van de KNKB deelde vervolgens de opgegeven parturen in. In poule A kaatsten de, volgens de knkb, sterkste 4 parturen, in poule B de volgende 4 en zo door. Onze jongens waren met Anjum, Folsgare en Easterein ingedeeld in de C-poule.

 

Lees verder

DSCF3137_thumb

19-5-2009

Pearke-keatsen verplaatst

 

Het pearke-keatsen is verplaatst van 6 juni naar 15 augustus. Dit in verband met de speciale avond van Doarpsnut in het café.

 

19-5-2009

Keatstraining foar Jorwerter froulju

 

Op tongersdei 4, 11 en 18 juny kinne alle Jorwerter froulju (lid as gjin lid fan KF Hâld Moed) fan 19.30-21.00 oere keatstraine.  Krekt as oare jieren stiet it gesellich mei elkoar keatsen en it (better) leare keatsen foarop. Opjefte by Roelie Fopma. foar 1 juny (meile.zijlstra@planet.nl of 058-2159400).

Kosten: € 5,00

 

Foar fierdere ynfo oer it keatsen, sjoch it jierboekje 'Hâld Moed' 2010."

 

 

IMG_6428

09-05-2009

Koningstitel voor Folkert van der Wei

 

Wilco Rinia, Folkert van der Wei en Alle Jan Anema (bijgeloot) wonnen zaterdag in Jorwert de heren hoofdklasse uitnodigings wedstrijd. In de finale werd op 5-5 6-0 gewonnen van Johan van der Meulen, Renze Pieter Hiemstra en Pier Piersma na een 5-3 achterstand.

Folkert van der Wei werd unaniem gekozen tot koning van de wedstrijd en hij mocht uit handen van ‘onze’ Folkert, de “Folkert van der Werff wisselbeker in ontvangst nemen. Voor Alle Jan Anema betekende de winst in Jorwert zijn eerste krans in de heren hoofdklasse.

lees verder

 

IMG_1282

6-7-2008

Jeugdkaatsen

De meisje pupillen KNKB waren vandaag aan de beurt op het kaatsveld te Jorwert.

080601 3 de kranswinners

9-6-2008

Keatswykein 7/8 juny: waarm!

Sneon 7 juny – federaasjekeatsen yn Mantgum

Foar Jorwert fytsten Hindrik Meinsma, Durkje Zylstra, Anneke Zylstra (welpen), Janneke Blanke (skoaljeugd) en Stefan den Boer (jongens) moarns betiid nei Mantgum ta. Yn de welpe-kategory hellen alle Jorwerter dielnimmers in priis. Durkje de tredde, Anneke de twadde en Hindrik de earste.

lees verder

 

kaatsen_20080608

5-6-2008

Federaasjekeatsen yn Jorwert

 

Op woansdei 4 juny waard yn Jorwert wer de jierlikse federaasjepartij foar welpen en pupillen organisearre. Mei 29 pupillekeatsers en 26 welpekeatsers wie it gesellich drok op it keatsfjild. De organisaasje kaam al efkes foar in ferrassing te stean, doe’t bliken die dat keatsers út Weidum en Wjelsryp net op ‘e list stiene mar wol opjûn wiene. Wierskynlik binne e-mails troch ûnbekende oarsaak net oankaam…… Mar troch ûnderfining en ymprovisaasjetalint waard dit probleem gau oplost en om healwei twaën koene de measte bern los.

lees verder

SL701935

1-6-2008

Moai wykein foar de Jorwerter keatsers…….

It wykein fan 31 maaie en 1 juny is moai ferrûn foar de Jorwerter jeugdkeatsers dy’t fuort gean te keatsen.

Op sneon gie allinne Anne van der Hem der op út om in KNKB wedstryd te keatsen. Yn Tsjom koe se spitichgenoch gjin potten brekke en sûnder in priis gie se wer nei hûs ta.

lees verder

 

080601 4 alle priiswinners

25-5-2008

Afdelingspartuur pupillen jongens wint 3e prijs

Het is lang geleden dat een afdelingspartuur van Hâld Moed een prijs haalde op een KNKB wedstrijd, maar afgelopen zondag was het zo ver: Jorrit Meinsma, Hylke Zondervan en Bonne Hylkema behaalden een mooie derde prijs in Stiens. Het zat er aan te komen, want ook vorige week werd er door dit drietal prima gekaatst. Toen bleek in de vierde omloop Dronrijp te sterk en dat was jammer, want bij winst hadden ze een staand nummer gehad en daarna de finale mogen kaatsen.

 

lees verder

 

 

080825 ofd pup Stiens

 

25-5-2008

Goede start voor Jorwerter jeugdkaatsers

De oplettende dorpsgenoot zal het zijn opgevallen: de eerste kransen hangen aan de muren. Meestal zijn dat kransen behaald door de jeugdkaatsers. Na één ledenwedstrijd op zondag 18 mei konden Gjalt van der Hem en Sander Kuperus een krans aan de muur hangen. Maar er hangen meer en dat zijn dan de prijzen die behaald zijn buiten Jorwert. Zo gaan er regelmatig jeugdkaatsers naar federatiewedstrijden en Jorwert valt dan ook zeer regelmatig in de prijzen. Zo wonnen Sjoerd T vd Hem, Bonne Hijlkema en Sander Kuperus op 10 mei een krans in Weidum en Hindrik Meinsma nam op 21 mei de krans mee uit Jellum.

lees verder

 

SL701792

top

Vereniging

Activiteiten

De kaatsclub van Jorwert heet 'Hâld Moed'. Het is een levendige vereniging met meer dan 100 leden.

 

Keatstraining foar de jeugd

Yn it seizoen 2012 is der op freed training foar de jeugd fan 1 april o/m 5 july

1e groep:  fan 16.15 - 17.00 oere

2e groep:  fan 17.15 - 18.00 oere

3e groep:  fan 18.15 - 19.00 oere

 

 

Bestuur

Pieter Zondervan (voorzitter)

 

Anita de Boer (secretaris)

 

Jelmer Chardon (penningmeester)

Under it bestjoer funksjonearje trije taakgroepen en 5 kommisjes.

Taakgroep KNKB:

kontaktpersoan Pieter Zondervan        058-2519538

 

Taakgroep jeugd:

kontaktpersoan Roelie Fopma             06-13647233

Mariska Meppelink                               06-54992188

Maaike van der Heide                          058-2519208

 

Taakgroep Leden:

Gert de Jong                                       gjdejong01@home.nl

 

Kommisjes:

Krânsekommisje Claire de Jong en Sjoukje de Vries 

Fjildliskommisje KNKB-wedstriden: Theun Siderius

                         Ledenwedstriden: Emke Dijkstra

Shirts: Aeltsje Westra

Materiaal: Frits en Eelkje Hylkema

Ketering: Aelstje Westra, Mirjam Kuperus

 

Trainer: Wiljo Sybrandy

 

Opjefte: foar freeds 20:00 oere

Harry Kaspers                                      hkbkaspers@gmail.com

Gert de Jong                                       gjdejong01@home.nl

 

 

 

 

Contact

Adrie Kaspers  058-2519750 (a3kaspers@gmail.com 

 

top

 

Verslagen

01-6-2008

Moai wykein foar de Jorwerter keatsers...

26-5-2008

Jaarverslag Jeugd 2007

25-5-2008

Pupillen Jorwert pakken 3e prijs

25-5-2008

Jeugd maakt goede start

 

Foto's

26-07-2010

Dames Senioren KNKB

12-07-2010

30+ kaatsen KNKB

03-06-2010

Federatiekaatsen jeugd

31-05-2010

Wiebe Koldijkpartij Dames

28-05-2010

Jeu de Pelote

09-05-2010

Hoofdklasse KNKB

26-04-2010

Ledekaatsen

15-06-2008

KNKB Pupillen Jongens A B

08-06-2008

Horecakaatsen

01-06-2008

5-dorpenpartij

01-06-2008

Jeugdkaatsen 1-6-2008

24-05-2008

KNKB Hoofdklasse Heren

11-05-2008

Wiebe Koldijk-partij KNKB Hoofdklasse Dames

10-05-2003

KNKB Hoofdklasse Heren

top