Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

Jiergearkomste iisklup

7 december 2020 @ 20:00 - 21:30

de bijeenkomst is online, de link kan worden opgevraagd bij Geartsje de Vries

 

Wurklist

 

 1. Iepenjen
 2. Ferslach fan de skriuwer
 3. Ferslach fan de skathâlder en kaskommisje
 4. Beneaming nije kaskommisje
 5. Meidielings en ynkommen stikken
  Bestjoer:De bestjoersleden Nelleke Rottiné (ponghâlder) en Geartsje de Vries (skriuwer) lizze dizze funkjes del en gean fierder as gewoane bestjoersleden. De funksje fan ponghâlder sil ferfolle wurde troch Mirjam Kuperus en dy fan skriuwer troch Janke Elgersma
 6. Stân fan saken iistinte
 7. Bepraten fan te hâlden riderijen
 8. Omfreegjen
 9. Sluten

 

Gegevens

Datum:
7 december 2020
Tijd:
20:00 - 21:30