Uitvaartvereniging De Laatste Eer

In vrijwel elk dorp in Fryslân is wel een uitvaart­vereniging te vinden. Zo ook in Jorwert. Vroeger bestond er de burenplicht. Wanneer er iemand was gestorven zorgden de buren met elkaar ervoor dat de overledene begraven werd. Uit deze sociale traditie is de uitvaartvereniging ontstaan.

‘De Laatste Eer’ werkt zonder winstbejag, zodat het uitvoeren van een begrafenis of crematie niet een kwestie wordt van zakelijk handelen. Deze doel­stelling koppelen wij aan een goede dienst­verlening. Om die reden hebben veel Jorwerters gekozen voor het lidmaatschap van ‘De Laatste Eer’.

Lidmaatschap

Wanneer men de leeftijd van 18 jaar bereikt, kan men lid worden van de vereniging en betaalt men jaarlijks een bedrag aan contributie (€ 8,00 per huishou­ding). Hiervoor kan men een beroep doen op de diensten van de vereniging. 

Thuiswonende kinderen zijn vrij van contributie wanneer beide ouders lid zijn van ‘De Laatste Eer’. Als zij uit huis gaan worden ze daarna zelf lid van de vereniging en betalen vanaf dat moment ook € 8,00 per jaar. Eventuele gezinsleden kunnen dan ook lid worden van de vereniging. Wel dienen de personalia dan doorgegeven te worden aan het secretariaat.

Sterfgeval

Wanneer de overledene lid is van ‘De Laatste Eer’ zo spoedig mogelijk contact opnemen met een van de bodes van de vereniging:

Uitvaartverzorging Schoustra, Mantgum: 058- 2501380
Uitvaartzorg Bijlsma, Garyp: 06 – 10330337
Heslinga Uitvaartzorg, Heeg – 0515 – 85 57 57

De bode komt bij u aan huis en regelt met u alle zaken betreffende de uitvaart. De bode houdt rekening met de wensen van de overledene/nabestaanden (zoals het afleggen, de dragers, de uitvaart) en de gebruiken zoals die bij een uitvaart in Jorwert gewoonlijk zijn. Tijdens een uitvaart kunt u de Jorwerter kerk huren en gebruik maken van ‘Ons Huis’ of het café voor een eventuele nazit

Wanneer u er voor kiest lid te worden van ‘De Laatste Eer’ of nog vragen heeft betreffende het lidmaat­schap, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden, die u graag nader willen informeren.

Privacyverklaring

Uitvaartvereniging De Laatste Eer hecht aan het beschermen van de privacy van haar leden en heeft hierover een privacyverklaring opgesteld.

Bestuur

Janny van Zuiden (voorzitter) 058-2519451
Adrie Kaspers (secretaris) 058-2519750
Guus van de Sande (penningmeester) 058-2519524
Auke Stremler (bestuurslid) 058-2501327
Bonne Hylkema (bestuurslid) 058-2519437

Contributie

Zie lidmaatschap

Contact

Adrie Kaspers
Master Fopmawei 7
058-2519750
dle@jorwert.nl