Dorpsbelang

Doarpsnut behartigt de belangen (maatschappelijke – en culturele belangen) van het dorp Jorwert. Doarpsnut is een vereniging. Iedere inwoner van Jorwert kan lid worden van de vereniging. Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door zeven leden. Het bestuur vertegenwoordigt het dorp in overleggen met b.v. de gemeente, omliggende dorpen, het Iepenloftspul, Doarpswurk, etc. Minimaal eenmaal per jaar schrijft het bestuur een algemene ledenvergadering uit om rekening en verantwoording af te leggen voor het gevoerde beleid. Ieder jaar treedt een bestuurslid af en wordt een nieuw bestuurslid benoemd.

Doarpsnut heeft een aantal commissies ingesteld voor specifieke belangen en activiteiten. Deze commissies zijn:
–        De Hiele Toer (dorpskrant)
–        De Jeugdclub (commissie voor activiteiten t.b.v. de jeugd Jorwert)

De commissies handelen onder verantwoordelijkheid van Doarpsnut.

Het bestuur wordt momenteel gevormd door:
–        Guus van de Sande (voorzitter)
–        Maaike Terpstra-Moerland (secretaris)
–        Erik de Groot (Penningmeester)
–        Julliët Engelberts
–        Carmen Ybema

Email-adres  doarpsnutjorwert@gmail.com