IIsklup Jorwert

Al sûnt 1869 hat Jorwert in iisklup. Wichtichste taak is it yn stân hâlden fan de iisbaan, oan ‘e noardkant fan it doarp. Fansels wurde der foar leden ek wedstriden organisearre. En as Kening Winter der ek sin oan hat, dan organisearret de iisklup in toertocht, de bekende “Acht fan Jorwert”, oer ôfstannen fan 25, 40 of 65 kilometer. De lêste kear dat dat mooglik wie, wie yn 2012.

Bestjoer

Gert de Jong (foarsitter)
Geartsje de Vries (skriuwer)
Nelleke Rottiné (ponghâlder)

Fieder meitsje diel út fan it bestjoer:
Greet van der Haar
Janke Elgersma

Kontribútsje

De kontribúsje is 7,50 euro yn it jier

Kontakt

Geartsje de Vries info@geartsje.frl