11e ferhaletocht Jorwert

Ferhaletocht troch Jorwert mei as tema: Leafde foar in oar …

Ferhalefertellers: Elmar Kuiper, Esther Terpstra, Willy van der Meer, Douwe de Bildt en Doete Stenekes

Datum: 09-02-2020
Tiid: 15:45 oere
Plak: start yn kafee ‘Het Wapen van Baarderadeel’
Kosten foar it hiele arranzjemint (nei ôfrun in miel iten): € 22,50

Opjaan en mear ynformaasje: info@wapenvanbaarderadeel.nl / 06-53809820


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *