Takomst Hâld Moed

               
Geen reacties

Keatsferiening Hâld Moed hat okkerdeis mei in tal entoesjaste leden byinoar west en ôfpraten dat: – der yn 2019 besocht wurde sil om wer as in folweardige keatsklup troch te

Lees meer

Kerststukjes Jeugdclub

               
Geen reacties

Afgelopen zaterdag hebben de leden van de jeugdclub samen kerststukjes gemaakt. De stukjes zijn daarna uitgedeeld aan de ouderen in het dorp.

Lees meer