Oliebollenfeest

0 Comments

De Jeugdclub organisearret wer in gesellige middei/jûn op
Aldjiersdei.

16:00-17:00 oere: bernedisko
17:15-18:00 oere: iten: foar de folwoeksenen nasi of bami mei satee fan hin € 9,50, foar de bern patat mei kipnuggets € 4,50.
Opjaan foar it iten graach foar 28 desimber op 06-53809820 of
info@hetwapenvanbaarderadeel.nl.
18:15 oere: Pubkwis troch Geartsje en Jorrit. Teams mei minimaal 1 persoan ûnder de 15 en minimaal 1 persoan boppe de 60. Teams kinne ek op de boppeseal noch makke wurde. Ynlis € 1,00.
20:30-21:30 oere: The Mop
00:00-00:30 oere: Kloklieden elkenien is wolkom yn tsjerke om de klokken
te lieden
00:30 oere: sintraal floerwurk

1 thought on “Oliebollenfeest”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *