Apen en Beren in de Jorwerterfeart

0 Comments

De Leeuwarder wethouders Abel Reitsma en Evert Stellingwerf hebben de raad geïnformeerd over de vorderingen van het bevaarbaar maken van de Jorwerterfeart. Dit naar aanleiding van de motie van 12 juli 2023, waarin de raad de wethouder opriep om hiertoe actie te ondernemen.

In de brief aan de raad doen de wethouders verslag van het overleg tussen de gemeente Leeuwarden en het Wetterskip. Het komt er op neer dat ook het zomerseizoen van 2024 de Jorwerterfeart onbevaarbaar zal blijven. Alle voorstellen die vanuit de gemeente worden gedaan stuiten op bezwaren van Wetterskip. Het belangrijkste argument daarbij is de verwijzing naar de Kader Richtlijn Water (KRW) die eisen stelt aan de waterkwaliteit. Daarom wordt in de periode mei/juni 2024 een onderzoek gedaan naar de huidige ecologische toestand en of voldaan wordt aan de gestelde waterkwaliteit. Pas daarna kan worden bekeken welke beheersmaatregelen er mogelijk zijn om de Jorwerterfeart bevaarbaar te krijgen. Daarbij wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een vaarwegclassificatie F (officiële vaarroute voor sloepen), dan wel zodanig maaibeheer dat toegankelijkheid voor sloepen, kano’s en suppen mogelijk wordt zonder deze classificatie. Nadeel van deze laatste optie is wel dat hiervoor jaarlijks overleg nodig is en ad-hoc financiering door de initiërende partij (dit kan de gemeente zijn, een bewonersgroep of een belanghebbende watersport-ondernemer)

Doarpsnut heeft in augustus vorig jaar aan de provincie verzocht om de Jorwerterfeart in te delen in Vaarwegklasse F, om daarmee het structureel beheer en de financiering daarvan vast te leggen. Hierop is tot nu toe van de provincie Fryslân nog geen inhoudelijk antwoord gekomen, anders dan dat de provincie in overleg zal gaan met de gemeente Leeuwarden en Wetterskip.

Wie de brief van de wethouders aan de raad leest kan zich niet aan de indruk onttrekken dat er veel weerstand is binnen Wetterskip om dit probleem op te lossen. Telkens wordt verwezen naar de KRW. Het feit dat tot 2018 de Jorwerterfeart prima bevaarbaar werd gehouden door de gemeente Littenseradiel en dat de huidige toestand slechts ontstaan is door achterstallig onderhoud sinds de gemeentelijke herindeling, doet kennelijk niet meer ter zake. Het roept herinneringen op aan de befaamde Britse televisieserie uit de jaren ’80: Yes Minister.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *