De Túnpreek fan 2021

0 Comments

Tinkend oan freonskip tink ik oan dy

De gemeente Westerwert-Nijkleaster nûget jim fan herte út foar de túnpreek fan 2021

Wolkom by de jierlikse túnpreek yn de notaristún. It dekôr fan it Iepenloftspul Jorwert. Tagelyk boartlik en serieus. Mei muzyk en mominten fan mienskip. Nim foaral jim telefoan mei! Foarôf mie de bern de Jorwerter klok liede (uterlik 10.10 oere by de tsjerke).

Wannear: Snein 19 septimber
Plak: Notaristún
Tiid: 10:30 oere
Foargonger: Hinne Wagenaar
Muzyk: Wiebe Kaspers en sjongers

Fansels is er nei de tiid foar grut en lyts wat om te drinken. Waarme en/of reinklean meinimme ôfhinklik fan it waar, fansels

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *