Jierfergadering Iisklup wurd útsteld

0 Comments

De jierfergadering fan de Iisklup Jorwert wurd útsteld oant bettere tiiden. Mei de nije Corona regels kinne we yn desimber gjin jierfergadering yn it kafee hâlde. Derom sille we it útstelle oant takom jier. We hoopje dat it in jannewaris wer kin.

Foar takom jier winskje we jimme sterk iis en in soad winterwille!

It bestjoer.

Groet Greet en Mirjam

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.