Parkearjen

0 Comments

Bêste bewenners,

It parkearjen fan de besikers fan Jorwert hat ús oandacht. It giet noch net altyd hielendal goed mei alle gasten. In oantal minsken binne der al betiid om te iten yn it kafee en sy parkearje dan dochs yn it doarp, al hawwe sy hjiroer in mail fan ús krigen. Der binne pyloanen beskikber dy’t jim op jim parkearfak sette kinne sadat der net troch in oar parkearre wurde kin. Dy pyloanen steane achter de kassa.

Wy hoopje op sa min mooglik oerlêst en oars hearre wy dat graach, dan kinne wy der wat oan dwaan.

Iepenloftspul Jorwert

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *