Reedride yn de iishal yn Ljouwert

0 Comments

Op snein 15 jannewaris wolle wy graach mei de Jorwerter bern en jongerein te reedriden nei de Ljouwerter iishal. De iisklup betellet foar alle bern/jongeren oantemei 17 jier! Ek as’t net redens hast, dan kinst se hiere yn de iishal en dat wurdt foar dy betelle. Boppedat krijt elkenien in leuke attinsje en fansels is der ek ‘koek en zopie’.

Opjaan foar 13 jannewaris by Janke: janke_elgersma@hotmail.com

Snein 15 jannewaris
11:15 sammelje foar it kafee
11:30 Fuort
12:00 – 13:15 Reedride
13:15 dweilskoft. Efkes bekomme mei wat lekkers
14:00-14:15 werom yn Jorwert

Wy ha riders nedich!! Alden dy’t mei wolle en ride kinne, krije ek in tagongskaartsje fan de iisklup. Sa hoopje wy op in hiele gesellige en sportive Jorwerter middei yn de iishal!

Wa’t ride kin, kin him/har ek oanmelde by Janke en jou dan even oan hoefolle bern as’t mei ha kinst yn de auto.

Schaatsen in de ijshal Leeuwarden

Zondag 15 januari organiseren we een schaatsfestijn met de kinderen en jongeren uit Jorwert in de ijshal in Leeuwarden. De ijsclub betaalt voor iedereen tot en met 17 jaar! Als je geen schaatsen hebt, kun je ze huren in de ijshal en ook dat wordt voor je betaald. Bovendien is er voor iedereen een leuke attentie en natuurlijk is er ook ‘koek en zopie’.

Opgeven voor 13 januari bij Janke: janke_elgersma@hotmail.com

Zondag 15 januari
11:15 verzamelen voor het café
11:30 Vertrek
12:00 – 13:15 schaatsen
13:15 dweilpauze. Even bijkomen met wat lekkers
14:00-14:15 Terug in Jorwert

We hebben chauffeurs nodig! Ouders die mee willen en kunnen rijden, krijgen ook een toegangsticket van de ijsclub. Zo hopen wij op  een hele gezellige en sportieve Jorwerter middag in de ijshal! As je kunt rijden, dan ook graag aanmelden bij Janke en erbij zetten hoeveel kinderen mee kunnen in de auto.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *