Themajûn Greidefugels

0 Comments

Op 3 maaie organisearret de Natuerkoöperaasje Baarderadiel in themajûn oer Greidefugels. Tiidens de jûn nimme wy jimme mei fanôf de start fan it briedseizoen oant it einde ta. Ma ferskate sprekkers, filmkes en fotomateriaal meitsje wij der in noflike jûn fan.

Ûnderwerpen:
– Ferbyning ANlb / TBO
– Predaasjebeheer / Drone
– Ferskate sprekkers
– De frijwilligers, jagers, leanwurkers
– En noch folle mear…

BFVW – Natuurkoöperaasje Baarderadiel – Westergo Agrarische Natuur koöperaasje

Datum: 3-5-2024
Tiid: 20:00 u (inloop 19:45 u)
Plak: De Wjukken – Mantgum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *