Toanielfoarstelling giet net troch

0 Comments

Spitich!

Troch sykte kin de toanielfoarstelling van De Harmonie Jorwert op 8 en 9 april net trochgean

Wat wiene we bliid dat we nei twa jier wer een stik spylje koene foar de Jorwerters. Mei de noadige tûkelteammen wie de ploech ûnder lieding fan regisseur Afke safier dat it heve koe, mar ek no is koroana wer spulbrekker.

It is net oars. It bestjoer sil besykje of it miskien op in lettere datum spyle wurde kin. Wy hâlde jim op’e hichte.

Bestjoer Harmonie Jorwert

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.